Expedice 8 : Problémy

39. Elijáš a proroci

Tento příběh je podrobně rozepsán v knize Expedice Bible - 100 dobrodružných výprav. Koupit si ji můžete na

http://su-czech.org/edice.php
Elijáš a proroci
Když to všechen lid spatřil, padli na tvář a volali: „Jen Hospodin je Bůh! Jen Hospodin je Bůh!“ 1. Královská 18,39

Přečtěte si společně: 1. Královská 18,30–39

Tu řekl Elijáš všemu lidu: „Přistupte ke mně!“ Všechen lid k němu přistoupil a on opravil pobořený Hospodinův oltář.
Vzal dvanáct kamenů podle počtu kmenů synů Jákoba, k němuž se stalo slovo Hospodinovo, že se bude jmenovat Izrael.
Z kamenů vybudoval oltář ve jménu Hospodinově a kolem oltáře vymezil příkopem prostor pro vysetí dvou měr zrní.
Pak narovnal dříví, rozsekal býka na kusy a položil na dříví.
Nato řekl: „Naplňte čtyři džbány vodou a vylijte ji na zápalnou oběť a na dříví!“ Potom řekl: „Udělejte to ještě jednou.“ Oni to udělali. Znovu řekl: „Udělejte to potřetí!“ Udělali to tedy potřetí.
Voda tekla okolo oltáře a naplnila i příkop.
Nastal čas , kdy se přináší obětní dar. Prorok Elijáš přistoupil a řekl: „Hospodine, Bože Abrahamův, Izákův a Izraelův, ať se dnes pozná, že ty jsi Bůh v Izraeli a já tvůj služebník a že jsem učinil všechny tyto věci podle tvého slova.
Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě .“
I spadl Hospodinův oheň a pozřel zápalnou oběť i dříví, kameny i prsť, a vodu z příkopu vypil.
Když to všechen lid spatřil, padli na tvář a volali: „Jen Hospodin je Bůh! Jen Hospodin je Bůh!“

Mluv s Bohem

Bůh nás stvořil a dal nám všechno, co máme. Poděkuj Mu za to a popros Ho, aby držel tvé srdce "obrácené k sobě".

Popřemýšlej

Katce přečetl příběh její táta.

Káťa má spoustu otázek.

Káťa: Jak hluboký byl příkop kolem oltáře?

Táta: „Hmmm… To přesně nevím. V Bibli se píše, že se do něj vešlo přes jedenáct litrů vody. Když si vezmeš krabici mléka, ta má objem jeden litr. Kdybys na sebe postavila 11 krabic mléka, tak si můžeš představit, že tak nějak mohl být hluboký příkop kolem oltáře.

Káťa: „Kolik tam bylo lidí?“

Táta: „450 Baalových proroků, Eliáš, všichni Izraelci a 400 proroků. To je dost!“

Káťa: „A jak velké byly ty kusy dřeva?“

Táta: „To nevíme.“

Káťa: „Kolik bylo Eliášovi let, když se stal prorokem?“

Táta: „To taky nevíme.“

Káťa: „Jak dlouho trvalo, než Pán Bůh odpověděl na Eliášovu modlitbu?“

Táta: „V Bibli se píše, že oheň z nebe vyšlehl hned po ní, okamžitě!“

Káťa: „Jak vysoká byla hora Karmel, na které stál oltář?“

Táta: „Karmel má nadmořskou výšku 546 metrů. Na v délku měří 23 kilometrů a na šířku 10 kilometrů. Byla to obrovská hora!“

Káťa: „Věřili opravdu Izraelci Bohu ještě předtím, než seslal oheň?“

Táta: „Snad. Víme, že za těch časů Izraelci Boha neposlouchali. Proto je Eliáš svolal k oltáři a modlil se, aby jim Bůh ukázal, že on, Hospodin, je jediný pravý Bůh a že ho mají poslouchat. Když oheň sestoupil na oltář, lidé v něj určitě uvěřili a vykřikli „Hospodin je Bůh!“

Co na to říkáš?

Jaké jsou tvoje otázky či odpovědi? Poděl se o ně s dalšími účastníky Expedice!

Vyzkoušej si...

V knize Expedice Bible na straně 51 najdeš úkol spojený se 14. veršem 27. Žalmu.