Expedice 8 : Problémy

38. Šalomounův chrám

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

Najdi pět věcí, které jsou pro tebe důležité. Dej je před sebe. Proč pro tebe tolik znamenají? Co by se stalo, kdyby ti je někdo vzal?

Co je tou nejdůležitější věcí, kterou máš dělat?

Kde je v tom Bůh?
Šalomounův chrám
"Hospodin splnil své slovo, které vyřkl. Nastoupil jsem po svém otci Davidovi, dosedl podle Hospodinova slova na izraelský trůn a vybudoval jsem dům jménu Hospodina, Boha Izraele." 1. Královská 8,20

Co se stalo předtím...

Po mnoho let uctíval Boží lid Boha a na různých místech Mu přinášel oběti. Toužil ale po tom, aby měl jedno místo, kde by mohli toto dělat, a kde by mohli uložit Schránu úmluvy. Plánovali, že Bohu postaví dům podobný svatostánku, který měli na cestě z Egypta do Zaslíbené země.

Šalomounův otec, král David, chtěl postavit chrám v Jeruzalémě, ale Bůh mu to nedovolil. Byl to Šalomounův úkol. Postavil krásný a působivý chrám.

Přečtěte si společně: 1. Královská 8,17-30

Můj otec David měl v úmyslu vybudovat dům jménu Hospodina, Boha Izraele.
Hospodin však mému otci Davidovi řekl: ,Máš sice dobrý úmysl vybudovat mému jménu dům,
avšak ten dům nezbuduješ ty, nýbrž tvůj syn, který vzejde z tvých beder; ten vybuduje dům mému jménu.‘
Hospodin splnil své slovo, které vyřkl. Nastoupil jsem po svém otci Davidovi, dosedl podle Hospodinova slova na izraelský trůn a vybudoval jsem dům jménu Hospodina, Boha Izraele.
Připravil jsem tam místo pro schránu, v níž je Hospodinova smlouva, kterou uzavřel s našimi otci, když je vyvedl z egyptské země.“
Pak se Šalomoun v přítomnosti celého shromáždění Izraele postavil před Hospodinův oltář, rozprostřel dlaně k nebi
a řekl: „Hospodine, Bože Izraele, není Boha tobě podobného nahoře na nebi ani dole na zemi. Ty zachováváš smlouvu a milosrdenství svým služebníkům, kteří chodí před tebou celým srdcem.
Ty jsi zachoval svému služebníku, mému otci Davidovi, to, co jsi mu přislíbil. Vlastními ústy jsi přislíbil a vlastní rukou jsi to naplnil, jak je dnes zřejmé .
Nyní, Hospodine, Bože Izraele, zachovej svému služebníku, mému otci Davidovi, to, co jsi mu přislíbil slovy: ‚Nebude přede mnou vyhlazen následník z tvého rodu , jenž bude sedět na izraelském trůnu, budou-li ovšem tvoji synové dbát na svou cestu, aby přede mnou chodili, jako jsi chodil přede mnou ty.‘
Nyní tedy, Bože Izraele, nechť se prokáže spolehlivost tvého slova, které jsi promluvil ke svému služebníku, mému otci Davidovi.
Ale může Bůh opravdu sídlit na zemi, když nebesa, ba ani nebesa nebes tě nemohou pojmout, natož tento dům, který jsem vybudoval?
Hospodine, můj Bože, skloň se k modlitbě svého služebníka a k jeho prosbě o smilování a vyslyš lkání a modlitbu, kterou se tvůj služebník před tebou dnes modlí:
Ať jsou tvé oči upřeny na tento dům v noci i ve dne, na místo, o kterém jsi řekl, že tam bude dlít tvé jméno. Vyslýchej modlitbu, kterou se bude tvůj služebník modlit obrácen k tomuto místu.
Vyslýchej prosbu svého služebníka i Izraele, svého lidu, kterou se budou modlit obráceni k tomuto místu, vyslýchej v místě svého přebývání, v nebesích, vyslýchej a odpouštěj.

Co se stalo potom...

Bůh zůstal svému lidu věrný, i když oni Ho neoposlouchali. Šalomoun to věděl, ale také věděl, že je vzdělaný a moudrý. Když zestárl, často zapomínal ptát se na Boží vůli.

Šalomoun si vzal mnoho žen. Mnohé z nich nevěřily v jediného Boha. A také Šalomounovo srdce se od Boha odvrátilo a začal stavět oltáře modlám.

Když Šalomoun zemřel, kraloval Izraeli již 40 let. Jeho syn Rechabeám nastoupil na trůn po něm, ale ani on Boha neposlouchal. Nedlouho poté se Izraelské království rozdělilo na dvě nová království: Izrael a Judeu.

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 54.

Víš, že... ?

Cherub Nikdo s jistotou neví jak tyto nebeské bytosti vypadaly. Pravděpodobně však měly čtyři nohy, zlatá křídla a lidskou tvář. „Chránily“ nejposvátnější část chrámu a Schránu úmluvy.

Cedrové dřevo Dřevo použité na stavbu chrámu pocházelo z Libanonu. Stromy byly pokáceny, svázány jako vory a plaveny po moři do Izraele. Cedrové dřevo je drahé a silně aromatické.

Kameny Na dobývání kamene pro stavbu chrámu pracovalo 80 000 mužů. Všechny kameny museli otesat přímo v lomu a opracované dopravit do chrámu. Při stavbě chrámu nebyl žádný rámus.

Moře Před chrámem byly obrovské bronzové nádoby, naplněné vodou. Největší z nich se říkalo „moře“.

 

Mluv s Bohem

Namaluj obrázek místa, kam chodíš uctívat Boha nebo kde se scházíte, abyste se o Něm dozvěděli více. Pak Boha popros, aby žehnal všem, kdo Ho tam uctívají.

Popřemýšlej

Tohle se stalo, když si tento biblický příběh četli Keziah a její maminka s tatínkem, Alison a Peter.

Keziah je 7 a příběh o Šalomounovi a stavbě chrámu jí velmi zaujal. Ptala se na hodně věcí.

Keziah se ptala: „Proč Šalomoun postavil chrám?“

Alison a Peter jí řekli: „Šalomoun postavil chrám jako místo pro uctívání Boha a místo, kde bude uložená Schrána úmluvy s Deseti přikázáními. Už Šalomounův otec, král David, chtěl postavit chrám, ale Bůh chtěl, aby chrám postavil člověk míru a ruce krále Davida byly potřísněné krví z války: zabíjel lidi. Proto Bůh řekl, že úkol postavit chrám bude mít Šalomoun.“

Keziah chtěla vědět: „Co je „Schrána úmluvy“?“

Alison a Peter jí vysvětlili: „“Schrána úmluvy“ byla výjimečná schrána, ve které byly uloženy desky s deseti Přikázáními, která Bůh napsal a dal Mojžíšovi na hoře Sinaj. Těchto deset přikázání lidem říkalo, jak mají žít ve vztahu s Bohem, který je svatý. Tento vztah se označoval jako „úmluva“ či „smlouva“ a představoval ojedinělý vztah mezi Bohem a jeho lidem. Tyto desky tedy byly velmi vzácné a byly uchovávány ve speciální schráně, která je chránila.“

Keziah se divila: „Co znamená „poslušné srdce“?“

Alison a Peter odpověděli: „ „Srdce poslušné Bohu“ znamená dělat vždy to, co po nás Bůh chce, tak, abychom tím vzdávali Bohu úctu a lásku a chovali se čestně k ostatním lidem. Když neposloucháme Boha celým srdcem, je smutný a navíc to narušuje vztah mezi námi a Ním. Bůh slíbil, že se o nás vždy postará a bude o nás pečovat, pokud Ho budeme celým srdcem poslouchat.

Keziah měla ještě jednu otázku: „Co znamená tváří obrácenou k chrámu?“

Alison a Peter odpověděli: „Chrám představoval Boží příbytek na zemi. Žádná pozemská stavba není tak velká, aby se do ní Bůh vešel, ale chrám byl symbolem Boží přítomnosti

na zemi. Lid věřili, že když se budou modlit obráceni k chrámu, tak je Bůh uslyší. Modlit se znamená mluvit s Bohem. Mluvíme s Ním z různých důvodů. Říkáme Mu například jak moc ho máme rádi, přinášíme Mu chválu a uctíváme Ho, můžeme Ho o něco prosit pro nás nebo pro ostatní.“

Co na to říkáš?

Jaké jsou tvoje otázky či odpovědi? Poděl se o ně s dalšími účastníky Expedice! (vložit možnost nahrávání)

Vyzkoušej si...

Chrám symbolizoval Boha, Jeho odpuštění a moc a místo modliteb. Schrána úmluvy byla umístěna na nejsvatějším místě. Představovala Boží smlouvu s Izraelem. Uvnitř byly kamenné desky s pravidly, která dal Bůh Mojžíšovi, mana (zázračná potravina, kterou Bůh lidu posílal, když žili na poušti) a hůl, která se proměnila v hada. (Viz. Expedice 4)

Představ si, že máš posvátné místo, které má ukázat, co je důležité pro Tvůj vztah s Bohem. Kterých pět věcí bys umístil uvnitř? Proč?