Expedice 17 : Proti zlému

82. Boží duch

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

Když jsi v obchodě, jak poznáš, kdo je kupující, a kdo prodávající?

Jak poznáš při fotbalovém zápase, kdo fandí jakému týmu?

Jak poznáš, že někdo patří Ježíši?
Boží duch
"Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost." Galatským 5,16

Co se stalo předtím...

Někteří věřící v Galacii si mysleli, že by Pavel neměl být tím jediným, který říká, co je správné a špatné učení. Pavel věděl, že mu Bůh dal zvláštní úkol a věřil, že dává správné odpovědi. Vysvětloval, že nejdůležitější je věřit, že Ježíš zemřel a Bůh ho přivedl zpátky k životu, aby zaplatil za hříchy, kterých se mi všichni dopouštíme. Když se věřící nechají vést Duchem svatým, ukáže se to i na jejich životech.

Přečtěte si společně: Galatským 5,22-26

Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,
tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.
Ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony.
Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také řídit.
Nehledejme prázdnou slávu, nebuďme jeden k druhému vyzývaví, nezáviďme jeden druhému.

Co se stalo potom...

Pavel pokračuje v hlásání toho, že Bůh chce, aby spolu jeho děti žily tak, aby Ho to oslavovalo. Víra v Ježíše nikdy nebude populární, přijde pronásledování a těžkosti, ale to vše není nic proti tomu, co udělal Ježíš, aby zachránil svět. To, na čem záleží, je zůstat blízko Bohu a jeho lásky.

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 108.

Víš, že... ?

Galacie byla římská provincie, která zahrnovala části dnešního Turecka.

Falešné učení Pavel psal církvím v Galacii, protože naslouchali učení cizích učitelů, kteří jim nepředávali pravdivé poselství. Byl to stejný spor, který vedl ke svolání koncilu v Jeruzalémě (viz. Expedice 16) o tom, co musíte dělat, pokud se chcete stát křesťanem. Není jasné, zda psal Pavel tyto dopisy před nebo až po koncilu.

Od Pavla Podívejte se na Galatským 6:11, kde Pavel píše sám, místo aby měl sluhu, který pro něj bude psát.

 

Mluv s Bohem

Jaká máš nadání, která by si mohl Bůh použít? Čím bys mohl být nebo co bys mohl pro Boha udělat hned teď? Řekni Mu o svých myšlenkách.

Popřemýšlej

Tohle se stalo, když si spolu tento biblický oddíl četly Kristin a její maminka Lynda.

Devítiletá Kristin žije v Americe.

Kristin se zeptala: „Co znamená „ukřižovali sami sebe, se svými vášněmi a sklony“?“

Lyna odpověděla: „Když byl Ježíš přibit na kříž a pověšen, aby tak zemřel, tak byl „ukřižován“. Všichni se rodíme s hříšnou přirozeností. Máme hříšné srdce. Naše hříšná přirozenost byla ukřižovaná, když byl ukřižován Ježíš. Proto Ježíš zemřel na kříži. Vzal na

sebe naše hříchy, aby za ně zaplatil. Trestem za hřích je smrt. Díky tomu, že Ježíš zaplatil za naše hříchy svým dokonalým životem, můžeme trávit věčnost s Bohem. Ježíš od nás vzal naše hříchy. Naše hříchy byly ukřižovány s Ním na kříži. Ježíš zaplatil za naše hříšná srdce.“

Co na to říkáš?

Jaké jsou tvoje otázky či odpovědi? Poděl se o ně s dalšími účastníky Expedice!

Vyzkoušej si...

Přečti si Galatským 5:22,23 a zkus najít devět způsobů, jak se mají křesťané chovat.

Vzpomeň si na někoho, o kom víš, že je křesťan (třeba tvůj biblický průvodce). Je to člověk milující a šťastný? Je pokojný, trpělivý a laskavý? Je dobrý nebo zbožný? Vzpomeneš si na chvíle, kdy byl něžný nebo prokázal sebeovládání? Možná se chová ve všem takhle. Možná sis také všiml, že má trpělivost s tebou – nebo je laskavý ke zvířatům – nebo se nerozčiluje a není mrzutý. Když se člověk takhle chová, ukazuje tobě (i všem ostatním kolem), jaký je Bůh.

Zkus tomuto člověku napsat krátký dopis nebo mu namalovat přáníčko, abys mu poděkoval, že svým životem ukazuje to, o čem psal Pavel ve svých dopisech.