Expedice 17 : Proti zlému

81. Bůh vše obrací v dobré

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

Vybíráš někdy ve škole lidi do svého týmu, např. při sportu nebo na nějakou skupinovou práci? Koho si vybíráš – ty nejvyšší, nejrychlejší, nejsilnější, nejchytřejší, své kamarády?

Představ si, že všichni ostatní už jsou v týmu a ty jediný jsi zůstal sám na druhé straně. Jak se cítíš, když jsi osamělý a všichni jsou proti tobě?

A teď si představ, že přišel Bůh a přidal se k tvému týmu. Jaké to je vědět že Bůh je na tvé straně?
Bůh vše obrací v dobré
"Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?" Římanům 8,31

Co se stalo předtím...

Pavel začíná zvláštním pozdravem svým čtenářům; o samotném Pavlovi se z něj téměř nic nedozvídáme. Pak přechází rovnou ke svým záležitostem.

Mnozí lidé tuto novou víru – křesťanství – odmítali a byli vůči ní podezřívaví. Velmi se snažili ji zastavit. Mnozí z těch, kteří věřili v Krista, byli pronásledováni a zažívali kvůli své víře mnoho potíží. Někdy si kvůli tomu mysleli, že je Bůh opustil.

Přečtěte si společně: Římanům 8,28-39

Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.
Které předem vyhlédl, ty také předem určil, aby přijali podobu jeho Syna, tak aby byl prvorozený mezi mnoha bratřími;
které předem určil, ty také povolal; které povolal, ty také ospravedlnil, a které ospravedlnil, ty také uvedl do své slávy.
Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?
On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko?
Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje!
Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás!
Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč?
Jak je psáno: „Denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku.“
Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval.
Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc,
ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Co se stalo potom...

Pavel kázal o Ježíši lidem různých národností a všichni jeho vzkaz přijímali – s výjimkou Židů. Pavel se nezlobil, když lidé odmítali jeho poselství o Ježíši, ale byl velmi smutný. Bůh ho však ujistil, že se to změní – až přijde čas, i Židé přijmou Boží lásku v Ježíši Kristu.

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 108.

Víš, že... ?

Římanům je dopis, který Pavel napsal církvi v Římě. V době, kdy ho psal, ještě nikdy v tomto městě nebyl, ale přesto zná jména mnoha tamních lidí.

Psaní dopisů byla činnost, kterou vykonávali sluhové nebo otroci. Pavel diktoval, co chtěl napsat a někdo jiný to psal. Podívej se na list Římanům 16:22, kdo pro Pavla psal tento dopis.

Pavlovo poselství V tomto dopise Pavel popisuje dobrou zprávu o Ježíši. Všichni zhřešili; nikdo není dokonalý: takže všichni potřebujeme, aby nás Bůh zachránil. Když Ježíš zemřel a Bůh Ho přivedl zpátky k životu, dostali jsme tuto možnost. Spasení je Boží dar pro nás: všechno, co musíme udělat, je říci „ano“.

 

Mluv s Bohem

Popros Boha, aby ti pomohl Mu dát svůj život.

Popřemýšlej

Buďte první!

Tato část Expedice Bible je celá tvořena otázkami a odpověďmi: skutečnými otázkami skutečných dětí a skutečnými odpověďmi od skutečných dospělých, kteří jim pomáhají poznávat Boha a Bibli.

Přečtěte si společně daný oddíl z Bible. Jako dospělý možná uvidíte, že je zapotřebí uvedenou scénu podrobněji vylíčit, případně vysvětlit, co se událo v této části Bible. (Pokud si nejste jistí, podívejte se do kapitol „Úvod“ a „Přílohy“ k této expedici, kde najdete užitečné informace.)

Co je tou nejdůležitější otázkou, která dítěti vyvstane na mysli po přečtení tohoto příběhu? Co je mate či znepokojuje? Může to být něco, co se nám zdá nepravděpodobné nebo úplně nemožné; může to být něco, co mu nedává příliš smysl, nebo prostě nebude rozumět nekterým slovům. Děti mohou mít více než jen jednu otázku!

Jak biblický průvodce na tyto otázky odpoví? Poté, co na otázku dítěte odpovíte, zapište sem prosím vaši odpověď, aby vaše myšlenka posloužila i ostatním dětem a biblickým průvodcům. (Opět, pokud si nejste jistí, najdete pomoc online v oddílu „Jak funguje Expedice Bible“ a na stránce „Vysvětlivky“ k příslušné expedici.)

Sdílejte své otázky a odpovědi s ostatními, kdo se vydali na Expedici Bible. (nahrát odkaz)

Vyzkoušej si...

Římanům 8:38 je úžasný verš! Říká nám, že „nic nás nedokáže odloučit od lásky, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu“! To je přece skvělé!

Pavel vyjmenovává čtyři věci, které nás mohou od Boha oddělit – ale zdůrazňuje, že ani tyto věci nezabrání Bohu v tom, aby nás miloval:

● „ani smrt ani život“

● „ani andělé ani mocnosti“

● „ani přítomnost a ni budoucnost“

● „ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny“ (Římanům 8:38,39)

Vezmi si velký papír a výtvarné potřeby a vytvoř ilustraci k tomuto verši. Můžeš něco nakreslit nebo namalovat, vystřihnout z časopisu nebo napsat báseň.

Poděkuj Bohu, že nás od Něj nemůže nic oddělit.