Expedice 15 : První křesťané

74. Dobrá zpráva o Ježíši

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

Kdybys měl několika slovy popsat svůj život, co bys řekl?
O čem bys mluvil a co bys vynechal?

Kdybys měl několika slovy popsat Ježíšův život, co bys řekl?
O čem bys mluvil a co bys vynechal?

Kdyby ti někdo podal Bibli, věděl bys, kde hledat něco o Ježíši?
Dobrá zpráva o Ježíši
Filip se zeptal: „Rozumíš tomu, co čteš?“ On odpověděl: „Jak bych mohl, když mi to nikdo nevyloží!“ A pozval Filipa, aby nastoupil a sedl si vedle něho. Skutky 8,30-31

Co se stalo předtím...

Po Štěpánově smrti přibývalo pronásledování křesťanů v Jeruzalémě. Mnozí byli uvězněni, jiní putovali z místa na místo a cestou říkali lidem o Ježíši. Jedním z nich byl Filip, který šel do města Samaří.

Přečtěte si společně: Skutky 8,26-40

Anděl Páně řekl Filipovi: „Vydej se na jih k cestě, která vede z Jeruzaléma do Gázy.“ Ta cesta je opuštěná.
Filip se vydal k té cestě a hle, právě přijížděl etiopský dvořan, správce všech pokladů kandaky, to jest etiopské královny. Ten vykonal pouť do Jeruzaléma
a nyní se vracel na svém voze a četl proroka Izaiáše.
Duch řekl Filipovi: „Běž k tomu vozu a jdi vedle něho!“
Filip k němu přiběhl, a když uslyšel, že ten člověk čte proroka Izaiáše, zeptal se: „Rozumíš tomu, co čteš?“
On odpověděl: „Jak bych mohl, když mi to nikdo nevyloží!“ A pozval Filipa, aby nastoupil a sedl si vedle něho.
To místo Písma, které četl, znělo: ‚Jako ovce vedená na porážku, jako beránek, němý, když ho stříhají, ani on neotevřel ústa.
Ponížil se, a proto byl soud nad ním zrušen; kdo bude moci vypravovat o jeho potomcích? Vždyť jeho život na této zemi byl ukončen.‘
Dvořan se obrátil k Filipovi: „Vylož mi, prosím, o kom to prorok mluví – sám o sobě, či o někom jiném?“
Tu Filip začal u toho slova Písma a zvěstoval mu Ježíše.
Jak pokračovali v cestě, přijeli k místu, kde byla voda. Dvořan řekl: „Zde je voda. Co brání, abych byl pokřtěn?“
Filip mu řekl: „Jestliže věříš celým svým srdcem, nic tomu nebrání.“ On mu odpověděl: „Věřím, že Ježíš Kristus je Syn Boží.“
Dal zastavit vůz a oba, Filip i dvořan, sestoupili do vody a Filip jej pokřtil.
Když vystoupili z vody, Duch Páně se Filipa zmocnil a dvořan ho už neviděl, ale radoval se a jel dál svou cestou.
Filip se pak ocitl v Azótu. Procházel všemi městy a přinášel jim radostnou zvěst, až se dostal do Cesareje.

Co se stalo potom...

Všude, kam šel, vyprávěl Filip o Ježíši. Tou dobou už Ježíšovi učedníci donesli Boží poselství daleko za Jeruzalém. A mnohá další dobrodružství je ještě čekala...

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 96.

Víš, že... ?

Filip byl, stejně jako Štěpán, jedním z mužů, kteří byli vybráni, aby dohlíželi na pomoc chudým v církvi. Jiný Filip byl jedním z 12 Ježíšových nejbližších přátel. Kniha Izajáš Knihy Starého Zákona byly napsány hebrejsky a později přeloženy do řečtiny. Tento Etiopan četl řeckou verzi knihy Izajáš. Filip ho slyšel číst, protože lidé tenkrát četli nahlas. (Etiopan četl tu část Izajáše, kterou si můžeš přečíst v Expedici 10!)

Muž z Etiopie, kterého Filip potkal, byl významným úředníkem ve správě Etiopie: byl královským pokladním.

Kniha Izajáš Knihy Starého Zákona byly napsány hebrejsky a později přeloženy do řečtiny. Tento Etiopan četl řeckou verzi knihy Izajáš. Filip ho slyšel číst, protože lidé tenkrát četli nahlas. (Etiopan četl tu část Izajáše, kterou si můžeš přečíst v Expedici 10!)

 

Mluv s Bohem

„Drahý Bože, děkuji Ti za lidi, kteří mi pomáhají rozumět věcem o Tobě, jako jsou........................................................... .“

Popřemýšlej

Buďte první!

Tato část Expedice Bible je celá tvořena otázkami a odpověďmi: skutečnými otázkami skutečných dětí a skutečnými odpověďmi od skutečných dospělých, kteří jim pomáhají poznávat Boha a Bibli.

Přečtěte si společně daný oddíl z Bible. Jako dospělý možná uvidíte, že je zapotřebí uvedenou scénu podrobněji vylíčit, případně vysvětlit, co se událo v této části Bible. (Pokud si nejste jistí, podívejte se do kapitol „Úvod“ a „Přílohy“ k této expedici, kde najdete užitečné informace.)

Co je tou nejdůležitější otázkou, která dítěti vyvstane na mysli po přečtení tohoto příběhu? Co je mate či znepokojuje? Může to být něco, co se nám zdá nepravděpodobné nebo úplně nemožné; může to být něco, co mu nedává příliš smysl, nebo prostě nebude rozumět nekterým slovům. Děti mohou mít více než jen jednu otázku!

Jak biblický průvodce na tyto otázky odpoví? Poté, co na otázku dítěte odpovíte, zapište sem prosím vaši odpověď, aby vaše myšlenka posloužila i ostatním dětem a biblickým průvodcům. (Opět, pokud si nejste jistí, najdete pomoc online v oddílu „Jak funguje Expedice Bible“ a na stránce „Vysvětlivky“ k příslušné expedici.)

Sdílejte své otázky a odpovědi s ostatními, kdo se vydali na Expedici Bible. (nahrát odkaz)

Vyzkoušej si...

Všiml sis, jak se ten Etiopan dozvěděl o Ježíši? Četl, co napsal Izajáš; a pak mu to Filip vysvětlil.

Popovídej si se svým biblickým průvodcem o tom, jak jsi prvně slyšel o Ježíši. Možná máš v rodině nějaké křesťany a slyšel jsi o Něm jako malý; nebo ses o něm mohl dozvědět ve škole nebo o prázdninách. Možná jsi o něm četl nějakou knihu. Často se o Něm dozvíme od jiných lidí. Tak k nám i Bůh často promlouvá – prostřednictvím jiných lidí.

A co tvůj biblický průvodce? Jak on nebo ona prvně slyšeli o Ježíši?

Pomohl jsi někdy někomu jinému dozvědět se o Ježíši? Bůh chce i tvým prostřednictvím mluvit k dalším lidem!

Často pomáhá nacvičovat, jak říkat lidem o Ježíši. Představ si, že jsi Filip. Co bys tomu člověku řekl o Ježíši? Řekni o Něm něco svému biblickému průvodci. Může to být něco, co víš z Bible nebo můžeš mluvit o tom, jak ti pomohl ve tvém životě. Za minutu nebo dvě se vystřídejte a na řadě bude tvůj biblický průvodce.

Vzpomeň si, že my všichni můžeme být Božími posly, a když budeme mít možnost, můžeme ostatním vyprávět o Ježíši.