Expedice 15 : První křesťané

73. Štěpán

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

„Ty jsi křesťan, že?“ Co řekneš, když se tě někdo takto zeptá?

Je to jiné, když se zeptá nepříjemně? A co když se zeptá přátelsky?

Kdy je pro tebe nejtěžší mluvit o Ježíši? Kdy je to nejsnadnější?
Štěpán
Štěpán řekl: „Hle, vidím nebesa otevřená a Syna člověka, stojícího po pravici Boží.“ Skutky 7,56

Co se stalo předtím...

Církev v Jeruzalémě velmi rychle rostla tím, jak každý den uvěřilo mnoho dalších lidí. Dělili se o všechno, co měli společné. Štěpán byl jedním ze sedmi mužů, kteří byli vybraní, aby pomáhali rozdělovat jídlo a zajistili, aby se s každým jednalo spravedlivě.

Přečtěte si společně: Skutky 6,8-15

Štěpán byl obdařen Boží milostí a mocí a činil mezi lidem veliké divy a znamení.
Tu proti němu vystoupili někteří židé, patřící k synagóze, zvané synagóga propuštěnců, a k synagóze Kyrénských a Alexandrijských, a společně se židy z Kilikie a z Asie se začali se Štěpánem přít.
Nebyli však schopni čelit Duchu moudrosti, v jehož moci Štěpán mluvil.
Navedli tedy několik mužů, aby prohlašovali: „My jsme slyšeli, jak mluví rouhavě proti Mojžíšovi a proti Bohu.“
Tím pobouřili lid a starší se zákoníky; pak si pro Štěpána přišli, odvedli ho a postavili před radu.
Přivedli křivé svědky a ti vypovídali: „Tenhle člověk znovu a znovu mluví proti tomuto svatému místu i proti Mojžíšovu zákonu.
Na vlastní uši jsme slyšeli, jak řekl, že Ježíš Nazaretský zboří tento chrám a změní ustanovení, která nám dal Mojžíš.“
Všichni, kteří v radě zasedali, pohlédli na Štěpána a viděli, že jeho tvář je jako tvář anděla.

Co se stalo potom...

Štěpán statečně mluvil o své víře v Ježíše před židovskými vůdci. Ti se tak rozzlobili, že ho vyvedli z města, aby ho ukamenovali. Když umíral, prosil Boha, aby jim odpustil, co dělají.

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 96.

Víš, že... ?

Štěpán Jeho úkolem bylo dohlížet na to, aby chudí v církvi dostávali všechno, co potřebovali. Byl člověkem velké víry, kázal dobrou zprávu o Ježíši – a za to byl uvězněn. Byl prvním křesťanem, který zemřel pro svou víru.

Kamenovaní byl způsob usmrcení lidí, kteří byli shledáni vinnými z některých přečinů. Lidé na ně házeli kameny, dokud nezemřeli. Štěpánova smrt byla nelegální, protože židovská rada neměla právo popravovat: proto musel jít Ježíš před římský soud.

Saul byl velmi zbožný Žid. Byl členem skupiny lidí, známých jako farizeové. Viděl Štěpánovu smrt. Ještě o něm v Expedici Bible uslyšíme!

 

Mluv s Bohem

Vzpomeň si na nějakou těžkou věc, které v současnosti čelíš. Popros Boha, aby ti pomohl jí projít.

Popřemýšlej

Buďte první!

Tato část Expedice Bible je celá tvořena otázkami a odpověďmi: skutečnými otázkami skutečných dětí a skutečnými odpověďmi od skutečných dospělých, kteří jim pomáhají poznávat Boha a Bibli.

Přečtěte si společně daný oddíl z Bible. Jako dospělý možná uvidíte, že je zapotřebí uvedenou scénu podrobněji vylíčit, případně vysvětlit, co se událo v této části Bible. (Pokud si nejste jistí, podívejte se do kapitol „Úvod“ a „Přílohy“ k této expedici, kde najdete užitečné informace.)

Co je tou nejdůležitější otázkou, která dítěti vyvstane na mysli po přečtení tohoto příběhu? Co je mate či znepokojuje? Může to být něco, co se nám zdá nepravděpodobné nebo úplně nemožné; může to být něco, co mu nedává příliš smysl, nebo prostě nebude rozumět nekterým slovům. Děti mohou mít více než jen jednu otázku!

Jak biblický průvodce na tyto otázky odpoví? Poté, co na otázku dítěte odpovíte, zapište sem prosím vaši odpověď, aby vaše myšlenka posloužila i ostatním dětem a biblickým průvodcům. (Opět, pokud si nejste jistí, najdete pomoc online v oddílu „Jak funguje Expedice Bible“ a na stránce „Vysvětlivky“ k příslušné expedici.)

Sdílejte své otázky a odpovědi s ostatními, kdo se vydali na Expedici Bible. (nahrát odkaz)

Vyzkoušej si...

Štěpán věděl, že Bůh poslal Ježíše, aby zachránil všechny lidi od jejich hříchů. Byl to Boží plán, abychom mohli být znovu Jeho přátelé. Nám všem mohou být odpuštěny všechny špatné věci, které jsme udělali, a můžeme začít znovu s Bohem.

Jestli chceš vědět víc o tom, jak být Božím přítelem, promluv si o tom se svým biblickým průvodcem.

Můžete říci tuto modlitbu:

Ježíši, chci být tvým přítelem.
Děkuji ti, že mě miluješ.
Děkuji ti, že jsi žil na tomto světě a zemřel pro mě na kříži.
Lituji všech zlých věcí, které jsem udělal.
Prosím odpusť mi a dovol mi být tvým přítelem.
Prosím, aby mi Duch svatý pomohl být jako ty.