Expedice 15 : První křesťané

75. Dobrá zpráva pro každého

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

Dostal jsi někdy vzkaz, ze kterého jsi měl radost? Možná na narozeninovém přání nebo telefonem?

Vzpomeneš si na nějaký biblický příběh, ve kterém Bůh někomu poslal nějaký vzkaz? (Pokud si nemůžeš na žádný vzpomenout, podívej se do Expedice Bible.)

Vzpomeň si na nějaký vzkaz, který ti Bůh dal prostřednictvím Bible, prostřednictvím jiného člověka nebo přímo do tvé mysli. Kdy jsi poznal, že k tobě Bůh mluví?
Dobrá zpráva pro každého
"Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé." Skutky 10,34-35

Co se stalo předtím...

Kornélius byl římský voják, který věřil v Boha. Viděl anděla, který mu řekl, že má někoho poslat, aby přivedl Petra. Kornélius tedy pro něj hned poslal tři ze svých mužů. Ve stejnou dobu dal Bůh Petrovi zvláštní sen – a pak mu řekl, aby šel s muži, kteří přijdou do jeho domu.

Přečtěte si společně: Skutky 10,23-33

Petr je zavedl dovnitř a nechal je u sebe přes noc. Hned druhého dne se s nimi Petr vydal na cestu a ještě několik bratří z Joppe ho doprovázelo.
Nazítří přišli do Cesareje. Kornélius je očekával a spolu s ním jeho příbuzní a nejbližší přátelé.
Když chtěl Petr vejít, vyšel mu Kornélius vstříc, padl na kolena a poklonil se mu.
Ale Petr jej přinutil vstát a řekl: „Vstaň, vždyť i já jsem jen člověk.“
Za rozhovoru vešli dovnitř a Petr shledal, že je tam shromážděno mnoho lidí.
Promluvil k nim: „Dobře víte, že židům není dovoleno stýkat se s pohany a navštěvovat je. Mně však Bůh ukázal, abych si o žádném člověku nemyslel, že styk s ním poskvrňuje nebo znečišťuje.
Proto jsem také bez váhání přišel, když jste pro mne poslali, a nyní se ptám, jaký jste k tomu měli důvod.“
Kornélius odpověděl: „Jsou to právě tři dny, co jsem se v tuto chvíli modlil ve svém domě odpolední modlitbu, a náhle stál přede mnou muž v zářícím rouchu
a řekl: ‚Kornélie, Bůh vyslyšel tvou modlitbu a ví o tvých dobrých skutcích.
Vyprav posly do Joppe a povolej odtud Šimona, kterému říkají Petr. Bydlí v domě koželuha Šimona u moře. ‘
Hned jsem tedy pro tebe poslal a ty jsi ochotně přišel. Nyní jsme tu všichni shromážděni před Bohem a chceme slyšet vše, co ti Pán uložil.“

Co se stalo potom...

Petr řekl Kornéliovi a jeho rodině i sluhům o Ježíši. Oni tomu uvěřili a sestoupil na ně Duch svatý, stejně jako tomu bylo o letnicích. Byli to první ne-Židé, kteří se stali Ježíšovými učedníky.

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 96.

Víš, že... ?

Kornélius byl centurion, důstojník římské armády. Velel vojákům v Cesareji.

Jít na návštěvu Židé a ne-Židé se spolu nescházeli; navíc Římané zemi obsadili násilím a mnozí místní lidé je nenáviděli. Pro Petra proto byl velký krok jít do Kornéliova domu. Když se Kornélius stal křesťanem, byl prvním ne-Židem neboli „pohanem“, který se jím stal.

Nečistý Bylo mnoho pravidel o tom, co Židé směli a nesměli jíst. Jídlo, které směli jíst, bylo „čisté“; jídlo, které jim nebylo dovolené, bylo „nečisté“. Bůh dal Petrovi sen, v němž všechno jídlo bylo „čisté“. Když pak potkal Kornélia, poznal, že ten sen byl o lidech: „Bůh nikomu nestraní“ (Skutky 10:34) a obojí Židé i pohané se mohou stát křesťany.

 

Mluv s Bohem

„Děkuji Ti, Ježíši, že všichni lidé na světě, ať jsou jakkoli různí, mohou mít víru. Pomoz mi, abych měl víru v Tebe.“

Popřemýšlej

Buďte první!

Tato část Expedice Bible je celá tvořena otázkami a odpověďmi: skutečnými otázkami skutečných dětí a skutečnými odpověďmi od skutečných dospělých, kteří jim pomáhají poznávat Boha a Bibli.

Přečtěte si společně daný oddíl z Bible. Jako dospělý možná uvidíte, že je zapotřebí uvedenou scénu podrobněji vylíčit, případně vysvětlit, co se událo v této části Bible. (Pokud si nejste jistí, podívejte se do kapitol „Úvod“ a „Přílohy“ k této expedici, kde najdete užitečné informace.)

Co je tou nejdůležitější otázkou, která dítěti vyvstane na mysli po přečtení tohoto příběhu? Co je mate či znepokojuje? Může to být něco, co se nám zdá nepravděpodobné nebo úplně nemožné; může to být něco, co mu nedává příliš smysl, nebo prostě nebude rozumět nekterým slovům. Děti mohou mít více než jen jednu otázku!

Jak biblický průvodce na tyto otázky odpoví? Poté, co na otázku dítěte odpovíte, zapište sem prosím vaši odpověď, aby vaše myšlenka posloužila i ostatním dětem a biblickým průvodcům. (Opět, pokud si nejste jistí, najdete pomoc online v oddílu „Jak funguje Expedice Bible“ a na stránce „Vysvětlivky“ k příslušné expedici.)

Sdílejte své otázky a odpovědi s ostatními, kdo se vydali na Expedici Bible. (nahrát odkaz)

Vyzkoušej si...

Přibližně 1 900 Let poté, co Petr potkal Kornélia, 28. srpna 1963, pronesl Martin Luther King Jr v Americe svou slavnou řeč. Ta je známá jako „Měl jsem sen“. Mluvil o svobodě a o tom, že všichni lidé jsou si rovní. Tady je ukázka toho, co tenkrát řekl:

„Sním o tom, že jednoho dne … si jednoho dne budou moci malí černí chlapci a dívky podat ruce s bílými dětmi jako bratři a sestry. O tom dnes sním!

A necháme-li svobodu zaznít, necháme-li ji zaznít v každém městečku a vesnici, v každém městě a každém státě, uspíšíme tím příchod dne, kdy si všechny Boží děti – černé stejně jako bílé, Židé stejně jako pohané, katolíci stejně jako protestanti – podají ruce a zazpívají slova starého černošského spirituálu:

"Konečně svobodni!
Konečně svobodni!
Díky, Bože Všemohoucí,
konečně jsme svobodni!"
(http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/50-vyroci-projevu-martina-luthera-kinga-jr-mam-sen/)

Jaké poselství chtěl Bůh ukázat Petrovi v jeho snu? O jakém poselství mluvil Martin Luther King ve svém snu o budoucnosti? Popovídej si se svým biblickým průvodcem o tom, co vy můžete udělat pro to, aby se tyto sny staly skutečností u vás doma,ve škole nebo v sousedství.