Expedice 9 : Žalmy a přísloví

43. Chvalme Boha!

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

Chválí tě tví učitelé nebo jiní dospělí často? Jak často říkají: „Dobrá práce!“ nebo „To bylo skvělé!“? Jak se cítíš, když ti něco takového řeknou?

A jak často říkáš podobné věci ty tvým přátelům nebo lidem z tvé rodiny? Jak reagují, když jim za něco děkuješ nebo jim říkáš něco hezkého? Jak se při tom cítíš ty?

A co Bůh? Chválíš Ho často? Nebo je to něco, na co jsi ještě ani nepomyslel?
Chvalme Boha!
"Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní!" Žalm 103,2

Co se stalo předtím...

Tato píseň začíná úvahami autora o tom, kolik toho pro něj Bůh udělal – ale brzy je jeho nadšení ještě větší, když si uvědomí, že Boží láska je pro „všechny, kdo Ho uctívají“.

Přečtěte si společně: Žalm 103,1-14

Žalm Davidův. Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu!
Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní!
On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje,
vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním,
po celý tvůj věk tě sytí dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla.
Hospodin zjednává spravedlnost a právo všem utlačeným.
Dal poznat své cesty Mojžíšovi, synům Izraele svoje skutky.
Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný;
nepovede pořád spory, nebude se hněvat věčně.
Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám dle našich nepravostí.
Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí;
jak je vzdálen východ od západu, tak od nás vzdaluje naše nevěrnosti.
Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí.
On ví, že jsme jen stvoření, pamatuje, že jsme prach.

Co se stalo potom...

Píseň pokračuje pozváním pro všechny a všechno, aby chválilo Boha – andělé, všichni Boží stoupenci i všechno stvoření!

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 60.

Víš, že... ?

Kniha Žalmů V knize Žalmů v Bibli je zaznamenáno 150 žalmů, ale modlitby a žalmy v podobném stylu jsou zaznamenány i na jiných místech Bible. Dokážeš se svým biblickým průvodcem nějaké najít? Pisatel Žalm 103 je jedním z těch, které pravděpodobně napsal David.

Píseň Slovo „žalm“ znamená „být zpíváno s harfou“ nebo „být hráno na strunný hudební nástroj“.

Pisatel Žalm 103 je jedním z těch, které pravděpodobně napsal David.

 

Mluv s Bohem

Jsou v tomto žalmu verše, které vyjadřují to, co chceš říci i ty? Použij Davidova slova jako tvá vlastní k tomu, abys mohl Boha chválit.

Popřemýšlej

Buďte první!

Tato část Expedice Bible je celá tvořena otázkami a odpověďmi: skutečnými otázkami skutečných dětí a skutečnými odpověďmi od skutečných dospělých, kteří jim pomáhají poznávat Boha a Bibli.

Přečtěte si společně daný oddíl z Bible. Jako dospělý možná uvidíte, že je zapotřebí uvedenou scénu podrobněji vylíčit, případně vysvětlit, co se událo v této části Bible. (Pokud si nejste jistí, podívejte se do kapitol „Úvod“ a „Přílohy“ k této expedici, kde najdete užitečné informace.)

Co je tou nejdůležitější otázkou, která dítěti vyvstane na mysli po přečtení tohoto příběhu? Co je mate či znepokojuje? Může to být něco, co se nám zdá nepravděpodobné nebo úplně nemožné; může to být něco, co mu nedává příliš smysl, nebo prostě nebude rozumět nekterým slovům. Děti mohou mít více než jen jednu otázku!

Jak biblický průvodce na tyto otázky odpoví? Poté, co na otázku dítěte odpovíte, zapište sem prosím vaši odpověď, aby vaše myšlenka posloužila i ostatním dětem a biblickým průvodcům. (Opět, pokud si nejste jistí, najdete pomoc online v oddílu „Jak funguje Expedice Bible“ a na stránce „Vysvětlivky“ k příslušné expedici.)

Sdílejte své otázky a odpovědi s ostatními, kdo se vydali na Expedici Bible. (nahrát odkaz)

Vyzkoušej si...

Kolik dokážeš vymyslet slov, která popisují Boha? Napiš seznam slov, která vyjadřují díky a chválu.

● Najdi co nejvíc různých kousků papíru – různě barevných a velkých.

● Vyrob si z tvrdého papíru šablonu šestihranu jako je tento a použij ji k vystřižení různých tvarů papíru.

● Do každého šestihranu vepiš jedno ze slov, kterými jsi charakterizoval Boha.

Pak šablony seřaď tak, aby na sebe přiléhaly a nalep je na jednobarevný papír, abys vytvořil mozaiku chvály o Bohu.