Expedice 3 : Zlé se obrací v dobré

15. Opět spolu

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

Vzpomeň si na dobré a zlé chvíle ve tvém životě. Nakresli si osu svého života - čáru, která začíná dobou, kdy jsi byl miminko, pokračuje až do současnosti a stoupáním či klesáním zobrazuje různé radosti a potíže.

Jaké jsou tvoje nejsilnější vzpomínky? Kdy jsi zažíval nejlepší odobí? A kdy nejtěžší časy? Namaluj na své ose smajlíka tam, kde si myslíš, že Bůh v tvojem životě působil.

Znovu se podívej na svou osu a zamysli se nad částí, kterou jsi ještě nenakreslil: nad budoucností. Vzpomeň si na to, co ti Bůh dal. Jaké máš dovednosti a zájmy? Co bys mohl dělat? Kam bys mohl jít? Vyjdi z toho, co vidíš na svojí ose, a ukaž, kde si myslíš, že Bůh zasahuje v tvém životě teď a kde asi bude zasahovat v budoucnu.
Opět spolu
"Avšak netrapte se teď a nevyčítejte si, že jste mě sem prodali, neboť mě před vámi vyslal Bůh pro zachování života." Genesis 45,5

Co se stalo předtím...

Když se vraceli, použil Josef lest, aby své bratry vyzkoušel. Změnili se za ta léta? Josefův sluha umístil do Benjamínova pytle s obilím stříbrný pohár. Pak sluha bratry prohledal a obvinil je, že Josefa okradli. Juda prosil Josefa, aby ho uvěznil místo Benjamína, a vysvětloval, že nemůže způsobit otci bolest nad ztrátou dalšího syna. Juda se poučil. A všechna bolest a hněv, který v sobě Josef ještě cítil za to, jak se vůči němu zachovali, se teď rozplynuly a byly překonány láskou k bratrům.

Přečtěte si společně: Genesis 45,1-15

Josef se už nemohl ovládnout přede všemi, kdo stáli kolem něho, a křikl: „Jděte všichni pryč!“ Tak u něho nezůstal nikdo, když se dal poznat svým bratrům.
Hlasitě se rozplakal. Slyšeli to Egypťané, slyšel to dům faraónův.
Tu řekl bratrům: „Já jsem Josef. Můj otec vskutku ještě žije?“ Bratři mu však nemohli odpovědět; tak se ho zhrozili.
Josef je proto vyzval: „Přistupte ke mně.“ Když přistoupili, řekl jim: „Já jsem váš bratr Josef, kterého jste prodali do Egypta.
Avšak netrapte se teď a nevyčítejte si, že jste mě sem prodali, neboť mě před vámi vyslal Bůh pro zachování života.
V zemi trvá po dva roky hlad a ještě pět let nebude orba ani žeň.
Bůh mě poslal před vámi, aby zajistil vaše potomstvo na zemi a aby vás zachoval při životě pro veliké vysvobození.
A tak jste mě sem neposlali vy, ale Bůh. On mě učinil otcem faraónovým, pánem celého jeho domu a vladařem v celé egyptské zemi.
Putujte rychle k otci a řekněte mu: ‚Toto praví tvůj syn Josef: Bůh mě učinil pánem celého Egypta. Nerozpakuj se a sestup ke mně.
Budeš bydlet v zemi Gošenu, a tak mi budeš nablízku i se svými syny a vnuky, s bravem a skotem i se vším, co je tvé.
Postarám se tam o tebe, neboť bude ještě pět let hladu, abys neměl nouzi ani ty ani tvůj dům ani nic z toho, co je tvé.‘
Vidíte na vlastní oči, i můj bratr Benjamín to vidí, že jsem to já sám, kdo s vámi mluví.
Povězte otci, jakou vážnost mám v Egyptě, a vše, co jste viděli. Pospěšte si a přiveďte ho sem.“
Padl svému bratru Benjamínovi kolem krku a rozplakal se a Benjamín plakal na jeho šíji.
Políbil také všechny bratry, sklonil se k nim a plakal. Teprve potom se bratři rozhovořili.

Co se stalo potom...

Byla velká oslava. Josef pozval celou rodinu, aby žila v Egyptě. A Jákob tam zemřel jako šťastný starý muž. Josef řekl svým bratrům, že to, co oni zamýšleli jako zlo, obrátil Bůh v dobro. Oni i tisíce dalších lidí díky tomu přežili velký hladomor.

Josef věděl, že Bůh jednoho dne povede svůj lid zpátky do země, kterou slíbil jeho pradědovi Abrahamovi. Vyprosil si proto na své rodině, aby, až ten den nastane, odvezli jeho tělo domů do zaslíbené země.

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 24.

Víš, že... ?

Gošen byla oblast v Egyptě, ve které se s faraonovým svolením mohla usadit Josefova rodina. Řeka Nil tam přiváděla vodu a díky ní to bylo dobré místo pro pěstování obilí i chov dobytka.

Rodiny Historie rodiny se nazývá „genealogie“, zabývá se rodokmeny. Tato historie byla pro Židy důležitá, neboť ctili své rodiče, prarodiče i všechny, kdo žili před nimi. V Bibli najdeme mnoho výčtů rodokmenů, nejvíce v knize zvané Numeri (3. Mojžíšova).

Josefovy děti Poté, co se stal vládcem Egypta, se Josef oženil s egyptskou ženou Asenath. Měli dva syny. Josef jim vybral jména: Manases znamená „Bůh mi dal zapomenout na všechno zlé a na rodinu doma“ a Efraim znamená „Bůh ze mě učinil požehnání v zemi, kde jsem strádal“.

 

Mluv s Bohem

Josef zjistil, že na Boha se může vždycky spolehnout, může Mu vždy důvěřovat a On vždycky obrátí v dobré to, co se zdálo být zlé. Vzpomeň si na něco podobného, co Bůh udělal pro tebe nebo pro někoho z tvé rodiny. Namaluj to na obrázek a děkuj při tom Bohu. Vymysli pro svůj obrázek nadpis a napiš ho k němu:

„Tento obrázek se jmenuje......................, protože Bůh...................................................."

Popřemýšlej

Pojďte si přečíst, co se stalo, když si tento biblický příběh spolu četly Andrea a její babička Žaneta.

Andrea má 9 let a je velkým fanouškem svého fotbalového týmu.

Andrea se zeptala: „Proč se Josef nemohl ovládnout?“

Babička jí odpověděla: „Josef své bratry neviděl velmi dlouho a byl tak rozrušený, že je zase vidí, že vykřikl, aby odešli všichni kromě nich. Chtěl s nimi mluvit úplně sám.“

Andrea se zeptala: „Ale proč ho jeho bratři prodali?“

Babička jí odpověděla: „Když byl Josef mladý, byl oblíbencem svého otce. Otec mu udělal pestrý plášť, který mu jeho bratři záviděli. Jim otec nikdy tak krásný plášť nedal. Rozhodli se, že se Josefa zbaví tak, že ho prodají Egypťanům do otroctví. Své bratry pak mnoho let neviděl.“

Co na to říkáš?

Jaké jsou tvoje otázky či odpovědi? Poděl se o ně s dalšími účastníky Expedice!

Vyzkoušej si...

Projdi si všechny biblické příběhy ve třetí expedici a hledej v nich dobré záměry, které měl Bůh s Josefovou rodinou. Myslíš si, že jim Josef vždycky rozuměl? Jak můžeš vědět, že Bůh byl vždycky s Josefovou rodinou? Z čeho vidíš, že se Bůh staral o Josefa?

Pokud jsi již absolvoval(a) 2. výpravu, namaluj rodokmen Abrahama, Izáka, Jákoba, Josefa a dalších členů jejich rodiny. Požádej svého biblického průvodce, aby ti pomohl najít jejich jména v Genesis 12-45.

Teď si zkus vzpomenout na všechny členy svojí rodiny a na všechny své příbuzné Zkus si také namalovat takový rodokmen. Jestli tě to baví, můžeš si udělat jeho velkou kopii a přidat k ní fotografie nebo obrázky jednotlivých lidí (nebo můžeš vytvořit schéma rodokmenu na počítači a přidat k němu digitální fotografie).

Podívej se na svůj rodokmen a připomeň si, že Bůh má dobrý plán i pro tvoji rodinu, přestože mu teď možná nerozumíš. Jak můžeš vědět, že Bůh je vždycky s tvojí rodinou? Co ti pomáhá, abys viděl, že Bůh se o tebe neustále stará?