Expedice 3 : Zlé se obrací v dobré

12. Uvězněn a povýšen

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

Kolik dokážeš vymyslet způsobů, kterými jde poslat vzkaz?

Jsou na tvém seznamu i „sny“?

Bůh mluví k lidem mnoha způsoby. Mluvil někdy k tobě? Jak?
Uvězněn a povýšen
Farao svým služebníkům tedy řekl: „Zda najdeme podobného muže, v němž je duch Boží?“ Genesis 41,38

Co se stalo předtím...

Josef by prodán muži, který se jmenoval Putifar a byl jedním z královských úředníků. Pilně pracoval a byl Putifarově domácnosti užitečný, ale pak byl uvězněn, protože Putifarova manželka o něm říkala lži. Ale i přes to všechno Josef důvěřoval Bohu a brzy mu byla svěřena zodpovědnost za všechny ostatní vězně. Stal se známý tím, že dokázal vykládat sny. A když měl egyptský farao zvláštní sny, poslal pro Josefa, aby mu je vyložil.

Přečtěte si společně: Genesis 41,14-16.28-39

Farao si tedy dal zavolat Josefa. Okamžitě ho propustili z jámy. Oholil se, převlékl si plášť a přišel k faraónovi.
Farao Josefovi řekl: „Měl jsem sen a nikdo mi jej nedovede vyložit. Doslechl jsem se, že tobě stačí sen slyšet a už jej vyložíš.“
Josef faraónovi odpověděl: „Ne já, ale Bůh dá faraónovi uspokojivou odpověď.“
...
Když jsem faraónovi řekl: Bůh faraónovi ukázal, co učiní, mínil jsem toto:
Přichází sedm let veliké hojnosti v celé egyptské zemi.
Po nich však nastane sedm let hladu a všechna hojnost v egyptské zemi bude zapomenuta. Hlad zemi úplně zničí.
V zemi nebude po hojnosti ani potuchy pro hlad, který potom nastane, neboť bude velmi krutý.
Dvakrát byl sen faraónovi opakován proto, že slovo od Boha je nezvratné a Bůh to brzy vykoná.
Ať se tedy farao nyní poohlédne po zkušeném a moudrém muži a dosadí ho za správce egyptské země.
Nechť farao ustanoví v zemi dohlížitele a po sedm let hojnosti nechť vybírá pětinu výnosu egyptské země.
Ať po dobu příštích sedmi úrodných let shromažďují všechnu potravu a ve městech ať uskladňují pod faraónovu moc obilí a hlídají je.
Tato potrava zabezpečí zemi na sedm let hladu, která přijdou na egyptskou zemi. A země nezajde hladem.“
Tato řeč se faraónovi i všem jeho služebníkům zalíbila.
Farao svým služebníkům tedy řekl: „Zda najdeme podobného muže, v němž je duch Boží?“
Josefovi pak řekl: „Když ti to vše dal Bůh poznat, nikdo nebude tak zkušený a moudrý jako ty.

Co se stalo potom...

Farao Josefově výkladu uvěřil – blíží se velký hladomor.

Josef udělal na faraona takový dojem, že ho jmenoval správcem celého Egypta. Josef se oženil se ženou z vyšší společnosti a měl s ní dva syny. Vymyslel plán, jak uchovat obilí pro léta hladomoru. Když pak přišel nedostatek, byli Egypťané připraveni.

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 24.

Víš, že... ?

Sny Josef rozuměl tomu, co znamenají lidské sny. V Bibli Bůh někdy používá sny k tomu, aby lidem řekl, co mají dělat, nebo aby je varoval před něčím, co přijde.

Farao Vládcem Egypta byl „farao“, který vystupoval jako král (či královna) a také jako kněz tamního náboženství.

Egypt byl bohatou a mocnou zemí. Řeka Nil přinášela vláhu a dobře se tam dařilo obilí; a byla to řeka dlouhá a široká, po které mohli lidé cestovat ze severu na jih země. V Egyptě měli písmo, které využívalo obrázků neboli „hyeroglyfů“; Egypt byl též známý svými knihovnami. V této době se také stavěly pyramidy - hrobky faraonů; po smrti byli nabalzamováni a zabaleni, poté je zde ukládali a staly se z nich „mumie“.

 

Mluv s Bohem

Poděkuj Bohu za to, že slyší naše modlitby, ať jsme kdekoliv.

Popřemýšlej

Buďte první!

Tato část Expedice Bible je celá tvořena otázkami a odpověďmi: skutečnými otázkami skutečných dětí a skutečnými odpověďmi od skutečných dospělých, kteří jim pomáhají poznávat Boha a Bibli.

Přečtěte si společně daný oddíl z Bible. Jako dospělý možná uvidíte, že je zapotřebí uvedenou scénu podrobněji vylíčit, případně vysvětlit, co se událo v této části Bible. (Pokud si nejste jistí, podívejte se do kapitol „Úvod“ a „Přílohy“ k této expedici, kde najdete užitečné informace.)

Co je tou nejdůležitější otázkou, která dítěti vyvstane na mysli po přečtení tohoto příběhu? Co je mate či znepokojuje? Může to být něco, co se nám zdá nepravděpodobné nebo úplně nemožné; může to být něco, co mu nedává příliš smysl, nebo prostě nebude rozumět nekterým slovům. Děti mohou mít více než jen jednu otázku!

Jak biblický průvodce na tyto otázky odpoví? Poté, co na otázku dítěte odpovíte, zapište sem prosím vaši odpověď, aby vaše myšlenka posloužila i ostatním dětem a biblickým průvodcům. (Opět, pokud si nejste jistí, najdete pomoc online v oddílu „Jak funguje Expedice Bible?“ a na stránce „Vysvětlivky“ k příslušné expedici.)

Sdílejte své otázky a odpovědi s ostatními, kdo se vydali na Expedici Bible. (nahrát odkaz)

Vyzkoušej si...

Pojď se zábavným způsobem zamyslet nad tím, co se Josefovi přihodilo v tomto biblickém příběhu.

Představ si, že jsi Josef. Právě tě propustili z vězení a faraon ti dal důležitou práci.

Vyrob si dobové oblečení (případně si s tvým biblickým průvodcem můžete vyrobit oblečení oba). Využij věci, které máš nebo si můžeš snadno půjčit; můžeš si také něco vyrobit z tříděného odpadu.

Jako Josef budeš potřebovat:

• něco zajímavého, co ti připomene, že tě Bůh provedl těžkými časy

• řetěz nebo odznak jako symbol úřadu, protože Bůh ti pomohl získat toto postavení

• nějakou pokrývku hlavy, která by ukazovala, že ti Bůh dává

Nyní se obleč do kostýmu přemýšlej a modli se - každý z předmětů, které máš na sobě, ti něco napoví:

• něco zajímavého: Poděkuj Bohu, že ti pomohl projít těžkými časy.

• symbol úřadu: Popros Boha o pomoc, když přebíráš zodpovědnost.

• pokrývku hlavy: Poděkuj Bohu za to, jak ti dává moudrost.

Pokud máš možnost se ve svém úžasném kostýmu vyfotit, můžeš pak tuto fotku použít, aby ti připomnala, jak Bůh stál při Josefovi – a stojí i při tobě.