Expedice 3 : Zlé se obrací v dobré

13. Shledání s bratry

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

Zjisti, na jakých místech ve světě mají lidé hlad, žízeň, přišli o své domovy nebo mají jiné problémy. Kdo potřebuje pomoc?

Existují nějaké charitativní (dobročinné) projekty, které bys mohl podpořit a nějakým takovým lidem pomoci? Promluv si o tom se svým biblickým průvodcem.

Vzpomeň si na těžké věci, které se staly ve tvém životě. Dokážeš v nich vidět, jak Bůh obrací zlé v dobré?
Shledání s bratry
"Josef spatřil své bratry a poznal je, ale sám se jim nedal poznat a mluvil s nimi tvrdě. (...) Ačkoli Josef své bratry poznal, oni ho nepoznali." Genesis 42,7-8

Co se stalo předtím...

Hladomor zasáhl mnoho oblastí. Obilí se neurodilo; lidé žili ze svých zásob. Zůstalo jim jen velmi málo jídla, a tak stále častěji trpěli hladem. Jákob (Josefův tatínek), který žil se svou rodinou stále v Kenaanu, se doslechl, že v Egyptě jídlo mají.

Přečtěte si společně: Genesis 42,1-8

Když Jákob viděl, že v Egyptě prodávají obilí, vytkl svým synům: „Co se díváte jeden na druhého?“
A řekl: „Slyšel jsem, že v Egyptě prodávají obilí. Sestupte tam a nakupte je pro nás, ať zůstaneme naživu a nezemřeme.“
Deset Josefových bratrů tedy sestoupilo nakoupit v Egyptě obilí.
Josefova bratra Benjamína s nimi Jákob neposlal, protože si řekl: „Aby snad nepřišel o život!“
Izraelovi synové přišli spolu s jinými nakoupit obilí, protože v kenaanské zemi byl hlad.
Josef byl říšským správcem a prodával obilí všemu lidu země. Když přišli jeho bratři, skláněli se před ním tváří k zemi.
Josef spatřil své bratry a poznal je, ale sám se jim nedal poznat a mluvil s nimi tvrdě. Otázal se jich: „Odkud jste přišli?“ Odvětili: „Z kenaanské země, abychom nakoupili potravu.“
Ačkoli Josef své bratry poznal, oni ho nepoznali.

Co se stalo potom...

Pro Josefa muselo být zvláštní vidět znovu své bratry. Ale Benjamín, nejmladší, s nimi nepřišel. Josef předstíral, že je podezřívá, že jsou špioni. Aby dokázali, že jimi nejsou, chtěl po nich Josef, aby tam jednoho bratra nechali jako rukojmí a poté se vrátili i s posledním bratrem.

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 24.

Víš, že... ?

Obilí V Egyptě bylo jídla dostatek, protože Bůh dal Josefovi poznat, co znamenal faraonův sen. Farao Josefa ustanovil správcem, aby dohlížel na uskladňování obilí v průběhu sedmi let, kdy byla dobrá úroda.

Hladomor je doba, kdy je extrémní nedostatek jídla, který postihne mnoho lidí v rozsáhlých oblastech. Kdyby Jákobova rodina nikde nesehnala jídlo, zemřela by hlady. To, že mohli nakoupit jídlo v Egyptě, je zachránilo.

Klanění se Josefovi bratři se setkali se správcem Egypta, který byl zodpovědný za prodej obilí. Neměli ani tušení, že tímto správcem je jejich dávno ztracený bratr, a projevili mu svou úctu tím, že se mu poklonili – a tak se splnil sen, který měl Josef kdysi před lety!

 

Mluv s Bohem

Bůh Josefa použil k tomu, aby pomohl lidem v Egyptě. Chceš aby si Bůh použil i tebe?
Promluv si s Ním o tom.

Popřemýšlej

Zde se můžete dočíst, co se stalo, když si Anna četla tento biblický příběh se svou kamarádkou Karolínou.

Jedenáctiletá Anna je dcera misionářů v Keni.

Anna se divila: „Proč Josefa jeho bratři nepoznali, když on je poznal?“

Karolína jí odpověděla: „Prodali Josefa do otroctví když byl ještě kluk. Nepředpokládali, že ho ještě někdy uvidí, a už vůbec ne jako egyptského vládce. Za tu dobu vyrostl, byl oblečený jako Egypťan a ani jim nepřišel na mysl. A možná také byli vyděšení, když se jich zostra vyptával, a tak nebyli schopní jasně myslet."

Co na to říkáš?

Jaké jsou tvoje otázky či odpovědi? Poděl se o ně s dalšími účastníky Expedice!

Vyzkoušej si...

Někdy se zdá, že se zlé věci dějí bezdůvodně. Josefovi se stalo hodně hrozných věcí. Jeho rodina ho nenáviděla, bratři ho prodali, byl uvězněn a mnoho dalšího.

Při tom všem však měl Bůh svůj plán. Když byl Josef ve vězení, Bůh jej změnil - člověka, kterému se zdají sny, se stal ten, kdo je umí vykládat, takže pak během hladomoru mohl zachránit mnoho lidí. A celou tu dobu byl Bůh s Josefem.

Co si myslíš, že si o tom všem myslel Josef? V Genesis 50,20 říká, že Bůh pracoval ve zlých časech na tom, aby z nich vzešlo dobro.

Přečtěte si Římanům 8,28. I když se dějí špatné a smutné věci, Bůh nám pomáhá a proměňuje nás, takže jednoho dne uvidíme, jaké dobré věci z toho nakonec vzešly. A Bůh tě nikdy neopustí – vůbec nikdy!