Expedice 7 : Boží národ

33. David a Goliáš

Tento příběh je podrobně rozepsán v knize Expedice Bible - 100 dobrodružných výprav. Koupit si ji můžete na

http://su-czech.org/edice.php
David a Goliáš
"Samuel tedy vzal roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratrů. A duch Hospodinův se Davida zmocňoval od onoho dne i nadále." 1. Samuelova 16,13

Přečtěte si společně: 1. Samuelova 17,41–50

Pelištejec se k Davidovi pomalu přibližoval a před ním jeho štítonoš.
Pelištejec se podíval, spatřil Davida a pohrdl jím, protože to byl mladíček, ryšavý, krásného vzhledu.
Pelištejec na Davida pokřikoval: „Copak jsem pes, že na mě jdeš s holí?“ A Pelištejec zlořečil Davidovi skrze své bohy.
Pokřikoval na Davida: „Pojď ke mně, ať vydám tvé tělo nebeskému ptactvu a polnímu zvířectvu.“
Ale David Pelištejci odpověděl: „Ty jdeš proti mně s mečem, kopím a oštěpem, já však jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů, Boha izraelských řad, kterého jsi potupil.
Ještě dnes mi tě Hospodin vydá do rukou. Zabiji tě a srazím ti hlavu. Ještě dnes vydám mrtvoly z pelištejského tábora nebeskému ptactvu a zemské zvěři. Celý svět pozná, že při Izraeli stojí Bůh.
A celé toto shromáždění pozná, že Hospodin nezachraňuje mečem a kopím. Vždyť boj je Hospodinův. On vás vydá do našich rukou.“
Když Pelištejec vykročil a přibližoval se k Davidovi, David rychle vyběhl z řady proti Pelištejci.
David sáhl rukou do mošny, vzal odtud kámen, vymrštil jej z praku a zasáhl Pelištejce do čela. Kámen mu prorazil čelo a on se skácel tváří k zemi.
Tak zdolal David Pelištejce prakem a kamenem, zasáhl Pelištejce a usmrtil ho, aniž měl v ruce meč.

Mluv s Bohem

"Mocný Bože, ty jsi živý a miluješ mne. Pomoz mi, abych tě vždy poslouchal."

Popřemýšlej

Eli si příběh o Davidovi četl se svým tátou.
Elimu je 9 let. Nejraději je na hřišti s kamarády.

Eli se ptal táty: „Proč Pelištejci Davidem tak opovrhovali?“

Tatínek mu vyprávěl: „Goliáš byl pro svůj národ něco jako sportovní hvězda. Největší a nejsilnější Pelištejec v celém širém okolí. Právě proto ho Pelištejci posílali, aby vyzýval na souboj ty nejlepší borce z jiných národů. Dokážeš si asi představit, jak musel být překvapený, když Izraelci do souboje s ním poslali toho mladíčka Davida. Pravděpodobně to bral jako velkou urážku své síly. To má být jeho vyzyvatelem tenhle slabý prcek? Takže když David vkročil na bojiště, dával Goliáš najevo svou pýchu a povýšenost. Nejspíš jím pohrdal a nenáviděl Izraelce za to, jakými nemožnými protivníky byli. Když tedy David ve 47. verši prohlašuje, že Hospodin dá Davidovi a Izraeli vítězství – což se také stalo – myslel tím, že Bůh může použít k získání vítězství dokonce i někoho malého a slabého. Ale jak David řekl, bitvu nevyhrál on sám, ale „vítězství je Boží“. Bůh dokázal svou sílu a slávu. To bychom měli mít stále na paměti, když překonáváme různé životní překážky: „vítězství je Boží“.

Co na to říkáš?

Jaké jsou tvoje otázky či odpovědi? Poděl se o ně s dalšími účastníky Expedice!

Vyzkoušej si...

Zde najdeš mapu, na kterou se odkazuje text Expedice Bible na straně 45.

>> Stáhnout soubor č. 1