Expedice 7 : Boží národ

34. David a Saul

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

Je pro tebe snadné myslet na ostatní lidi a dávat je na první místo před sebe?

Když se k nám někdo chová ošklivě, je přirozené, že se k němu chceme chovat stejně. Ale co kdybychom udělali pravý opak?

Vzpomeň si na někoho, s kým nevycházíš moc dobře. Jak si myslíš, že by reagoval, kdyby on se k tobě choval ošklivě a ty k němu hezky?
David a Saul
"Pohleď na cíp svého pláště v mé ruce. Odřízl jsem cíp tvého pláště a nezabil jsem tě. Uvaž a pohleď, že na mé ruce nelpí žádné zlo ani nevěrnost. Já jsem se proti tobě neprohřešil, ale ty mi ukládáš o život, chceš mi jej vzít." 1. Samuelova 24,12

Co se stalo předtím...

Saul se stal králem a ze začátku úspěšně bojoval proti nepřátelům. Ale úspěch mu zatemnil mysl i srdce a on si začal myslet, že je nejchytřejší a nejšikovnější. Saulův syn Jónatan měl dobrého přítele: Davida. David byl obyčejný chlapec, který se staral o ovce svého otce. Kvůli Saulově hříchu vybral Bůh jako příštího krále Davida a ne Jónatana nebo některého z jeho bratrů. Obvykle přitom dědili trůn po svém otci jeho synové.

Když David vyhrál nad Goliášem, začal na něj Saul žárlit a snažil se ho zabít. David unikl, ale Saul ho po mnoho měsíců pronásledoval, aby mu ublížil.

Přečtěte si společně: 1. Samuelova 24,1-12

David odtud vystoupil a usadil se na nepřístupných vrcholcích u Én-gedí.
Když se Saul vrátil ze stíhání Pelištejců, oznámili mu: „Hle, David je v poušti Én-gedí.“
Saul tedy vzal tři tisíce mužů vybraných z celého Izraele a vydal se hledat Davida a jeho muže po Kozorožčích skalách.
Došel až k ohradám pro stáda, které byly při cestě; byla tam jeskyně. Saul do ní vstoupil, aby vykonal potřebu. V odlehlém koutu jeskyně však seděl David se svými muži.
Tu Davidovi jeho muži řekli: „Toto je den, o němž ti Hospodin řekl: ‚Vydám ti do rukou tvého nepřítele.‘ Můžeš s ním naložit, jak se ti zlíbí.“ David se přikradl a odřízl cíp Saulova pláště.
Ale pro to odříznutí cípu Saulova pláště si David potom dělal výčitky.
Svým mužům řekl: „Chraň mě Hospodin, abych se dopustil něčeho takového na svém pánu, na Hospodinově pomazaném, a vztáhl na něho ruku. Je to přece Hospodinův pomazaný!“
Těmi slovy David své muže zarazil a nedovolil jim povstat proti Saulovi. Saul vstal, vyšel z jeskyně a šel svou cestou.
Potom vstal i David, vyšel z jeskyně a volal za Saulem: „Králi, můj pane!“ Saul se ohlédl. David padl na kolena tváří k zemi a klaněl se.
David Saulovi řekl: „Proč posloucháš lidské řeči, že David usiluje o tvou zkázu?
Hle, na vlastní oči dnes vidíš, že tě dnes v jeskyni vydal Hospodin do mých rukou. Říkali, abych tě zabil. Já jsem tě však ušetřil. Řekl jsem: Na svého pána nevztáhnu ruku. Je to přece Hospodinův pomazaný.
Pohleď, můj otče! Pohleď na cíp svého pláště v mé ruce. Odřízl jsem cíp tvého pláště a nezabil jsem tě. Uvaž a pohleď, že na mé ruce nelpí žádné zlo ani nevěrnost. Já jsem se proti tobě neprohřešil, ale ty mi ukládáš o život, chceš mi jej vzít.

Co se stalo potom...

Po této události Saul pochopil, že David skutečně ušetřil jeho život, a že David bude příštím králem. David Saulovi slíbil, že se po jeho smrti nebude mstít na jeho synech. (To králové často dělali, aby se zbavili všech svých konkurentů.)

David se mohl pomstít – ale rozhodl se to neudělat! Věřil totiž tomu, co mu Bůh řekl o jeho budoucnosti.

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 48.

Víš, že... ?

Zbraně Právě byla doba železná a meče, dýky, štíty i oštěpy byly vyráběny ze železa. V Izraeli ale nebyli žádní kováři a vojáci museli chodit za svými pelištejskými nepřáteli, aby jim naostřili nebo spravili jejich zbraně!

David psancem Král Saul na Davida žárlil a ten musel uprchnout. Vedl skupinu psanců, se kterou žil v poušti, a neustále byli na útěku před Saulem a jeho vojskem.

Saulova smrt David Saula nezranil, ale později byl zabit v bitvě. David z toho byl tak rozrušený, že když se to doslechl, roztrhl své šaty, naříkal a přestal jíst. Napsal píseň, ve které říká, že Saul byl „slavný hrdina“ a „mocný válečník“. Můžete si ji přečíst ve 2.Samuelově 1.

 

Mluv s Bohem

Je někdo, na koho se zlobíš, žárlíš nebo koho se bojíš? Promluv si s Bohem o tom, proč se tak cítíš. Popros Boha, aby ti pomohl nechovat se k těmto lidem špatně.

Popřemýšlej

Tohle se stalo, když si spolu četly tento biblický příběh Ruth a její učitelka z nedělní školy Elaine.

Ruth a její dvojče Sára chodí do mal nedělní školy v Severním Walesu.

Ruth se zeptala: „Proč šel na záchod do jeskyně a proč byl David vzadu a proč mu uříznul kus oblečení?“

Elaine odpověděla: „V jeskyni měl soukromí. V této části země byly jeskyně obrovské a vešly se do nich stovky lidí. David se tam zřejmě ukrýval v její nejzazší části, protože věděl, že ho Saul pronásleduje, aby ho zabil. Saul měl prostě smůlu, že se svým vojskem vešel právě do této jeskyně. A kus Saulova pláště odřízl David proto, aby ukázal jak snadno mohl Saula zabít: dostal se k němu tak blízko. Ale zjistil, že Saula zabít nemůže- přestože to po něm někteří jeho společníci chtěli – protože Saul byl král. Mám pocit – až přijdeme domů, tak to zkusím někde najít – že plášť byl něčím zvláštní, a že odstřižení jeho části mělo nějaký zvláštní význam.“

Co na to říkáš?

Jaké jsou tvoje otázky či odpovědi? Poděl se o ně s dalšími účastníky Expedice!

Kamarádi Ruth z nedělní školy si o tomto příběhu povídali.

Lily si myslela: „Bylo by smutné zabít krále.“

Sarah řekla: „David byl statečný; vystoupik sám za sebe, když šel promluvit se Saulem.“

Nathanovi a Maxovi připadal text o vykonávání potřeby legrační.

Eve věděla, že „David nemohl krále zabít, protože Bůh by se na něj zlobil.“

Ruth zajímalo: „Nechal si David ten kus pláště?“

Sarah si myslela: „Možná si ho Saul přišil zpátky!“

Vyzkoušej si...

Představ si, že jsi David a právě děláš rozhovor pro televizní zprávy. Požádej svého biblického průvodce, aby byl redaktorem.

Jak bys odpověděl na tyto otázky?:

● Jak jste se cítil, když jste utíkal od Saula?

● Je možné, že by Samuel udělal chybu, když vás pomazal za krále?

● Jaké možnosti jste měl, když jste byl v jeskyni a Saul do ní vešel?

● Proč jste Saula nezabil? ● Jak jste věděl, co máte dělat?

● Jak vám Bůh pomohl?

A teď už neodpovídej jako David, ale zkuste se vzájemně zeptat na tyto otázky:

● Jak nám Bůh pomáhá se správně rozhodnout?

●Vzpomeneš si na nějakou situaci, kdy ti Bůh pomohl rozhodnout se pro správnou věc, přestože to nebylo snadné?