Expedice 7 : Boží národ

32. Král Saul

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

Kdo je vůdcem tvé země?

Jaká práva a povinnosti si myslíš, že má?

Kdybys byl na jeho místě, co by pro tebe bylo důležité udělat? Proč?
 Král Saul
Hospodin Samuelovi pravil: „Uposlechni je a ustanov jim krále.“ 1. Samuelova 8,22a

Co se stalo předtím...

Samuel byl izraelským soudcem po mnoho let. Izraelité museli bojovat s nepřáteli, a protože neposlechli Boží vůli, byli poraženi. Jejich nepřátelé odvezli Schránu úmluvy s deskami, které zobrazovaly Boží nařízení. Brzy ale poznali, že schrána byla symbolem Boží přítomnosti a vrátili ji Izraelcům!

Když Samuel zestárl, ustanovil za soudce své syny, ale ti byli nečestní a chamtiví a jako vůdci nevhodní. Lidé chtěli místo nich krále.

Přečtěte si společně: 1. Samuelova 9,15-10,1

Den před Saulovým příchodem odhalil Hospodin Samuelovu uchu toto :
„Zítra touto dobou pošlu k tobě muže z benjamínské země. Pomažeš ho za vévodu nad mým izraelským lidem; on můj lid vysvobodí z rukou Pelištejců. Pohlédl jsem na svůj lid, jehož úpěnlivé volání ke mně proniklo.“
Když Samuel uviděl Saula, Hospodin ho upozornil: „To je ten muž, o němž jsem ti řekl, že bude spravovat můj lid.“
Vtom Saul přistoupil uprostřed brány k Samuelovi a řekl: „Pověz mi prosím, kde je tu dům vidoucího.“
Samuel Saulovi odpověděl: „Já jsem vidoucí. Vystup přede mnou na posvátné návrší, dnes budete jíst se mnou. Ráno tě propustím a odpovím ti na vše, co máš na srdci.
Pokud jde o oslice, které se ti před třemi dny ztratily, neměj o ně starost, neboť se nalezly. Koho si však Izrael tolik žádá? Zdalipak ne tebe a celý dům tvého otce?“
Saul odpověděl: „Což nejsem Benjamínec? Z těch nejmenších izraelských kmenů? A má čeleď je ze všech čeledí Benjamínova kmene nejnepatrnější! Jak mi můžeš říkat něco takového?“
Ale Samuel vzal Saula i jeho mládence, uvedl je do hodovní síně a dal jim místo v čele pozvaných. Těch bylo na třicet mužů.
Kuchařovi Samuel řekl: „Podej tu část, kterou jsem ti dal a o níž jsem ti řekl: Ulož ji u sebe.“
Kuchař pozdvihl kýtu i to, co bylo na ní, a položil vše před Saula. Samuel řekl: „Hle, polož před sebe, co zůstalo, a jez. Bylo to uchováno pro tebe na tento slavnostní okamžik.“ A dodal: „ Proto jsem svolal lid.“ Tak jedl onoho dne Saul se Samuelem.
Potom sestoupili z posvátného návrší do města a Samuel mluvil se Saulem na střeše.
Za časného jitra , když vycházela jitřenka, zavolal Samuel na Saula na střeše: „Vstaň, propustím tě.“ Saul tedy vstal a oba, on i Samuel, vyšli ven.
Sestupovali k okraji města. Tu řekl Samuel Saulovi: „Řekni mládenci, ať jde před námi.“ A když je předešel: „A ty se na chvíli zastav, ohlásím ti Boží slovo.“
Samuel vzal nádobku s olejem, vylil mu jej na hlavu, políbil ho a řekl: „Sám Hospodin tě pomazává za vévodu nad svým dědictvím.

Co se stalo potom...

Samuel pomazal Saula za krále jak mu Bůh řekl. Teď měl lid to, co chtěl: krále!

Všechny izraelské kmeny se k Saulovi přidaly a vyhrál mnoho bitev.

Nedlouho poté, co se Saul stal králem, pronesl Samuel svou řeč na rozloučenou. Chtěl, aby lidé poslouchali slovo Boží. Teď měli krále, ale měli si vždy pamatovat, že jejich skutečným králem je Bůh. Kdyby lidský král a lid nejednali podle Boží vůle, Bůh by jim přestal pomáhat.

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 48.

Víš, že... ?

Olivový olej Když byl v těch dobách ustanovený nový král, bylo obvyklé, aby mu nějaká důležitá osoba, většinou kněz, vylila olej na hlavu jako znamení, že byl vybrán Bohem.

Proč mít krále? Izraelci chtěli mít krále, který by je vedl v bitvách, stejně jako ho měly ostatní národy. Samuel nesouhlasil, protože jejich králem byl Bůh – ale Bůh mu řekl, aby udělal, o co ho lid žádá.

Saul nebyl z velké ani mocné rodiny, ale byl vysoký, hezký a dobrý bojovník. Lidé si mysleli, že by byl dobrým králem, a dokud věřil Bohu, byl i dobrým vůdcem.

 

Mluv s Bohem

Popros Boha, aby dával moudrost rodičům, učitelům, přátelům, právníkům, politikům a všem těch, kdo vydávají zákony, řeší spory, zastavují boje a nastolují mír.

Popřemýšlej

Tohle se stalo, když si spolu tento biblický příběh četli Aiden a jeho maminka Sharon.

Aidenovi je 7. Chodí do 2.třídy (v Americe) a miluje sport.

Aiden se divil: „Proč vylil Samuel olej na Saulovu hlavu? Olej je mastný a špiní. Nebyl na něj za to Saul naštvaný?“

Sharon mu vysvětlila: „Ve Starém Zákoně, když chtěl Bůh Izraelcům ukázat, že si někoho vyvolil k nějakému zvláštnímu úkolu (jako třeba k tomu, aby byl prvním izraelským králem), tak mu Jeho prorok vylil na hlavu olej. Tomu se říkalo „pomazání“.“

Co na to říkáš?

Jaké jsou tvoje otázky či odpovědi? Poděl se o ně s dalšími účastníky Expedice!

Vyzkoušej si...

Víš, kdo je vůdcem tvé země? Jak byl zvolený?

Králové a královny (jako třeba královna Velké Británie) se stávají panovníky proto, že jejich otec nebo matka byli panovníkem před nimi. Prezidenti a ministerští předsedové jsou většinou zvoleni lidmi, kteří „hlasují“, aby svého vůdce vybrali.

Jak se stali králi Saul (a později David)? V tomto biblickém příběhu jasně vidíme, že je to Bůh, kdo povolává vůdce, a že je musíme respektovat, stejně jako David respektoval Saula.

Najdi obrázek vůdců tvé země. Modli se za ně a pros, aby milovali Boha a řídili se jeho zákony. Popros Boha, aby jim dával moudrost, aby věděli, co je správné, a co je špatné, a sílu, aby se tím řídili.