Expedice 7 : Boží národ

31. Samuel naslouchá Bohu

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

Jak poznáte, že telefonujete se svými přáteli, když je nevidíte?

Mysleli jste si někdy, že k vám nahlas promluvil Bůh?

Jak nám může čtení Bible pomoci slyšet Boha? A co chození do kostela nebo být s dalšími křesťany? Jak může modlitba pomoci k tomu, aby k nám Bůh mluvil?

Dokážete vymyslet další způsoby, jak k nám může Bůh mluvit?
Samuel naslouchá Bohu
A Hospodin přišel, stanul a zavolal jako předtím: „Samueli, Samueli!“ Samuel odpověděl: „Mluv, tvůj služebník slyší.“ 1. Samuelova 3,10

Co se stalo předtím...

V biblických dobách se očekávalo, že všechny vdané ženy budou mít děti. Pokud dítě neměly, cítily se zahanbené. Chana byla takovouto ženou, která neměla děti, a tak se modlila k Bohu a slíbila Mu, že když jí dá syna, bude tento syn Božím služebníkem. Narodil se jí syn Samuel a opravdu odešel, aby sloužil v Božím domě, zvaném svatostánek nebo chrám. Tam pracoval pro starého kněze Élího. Samuel se od Élího hodně naučil a byl vždy připravený naslouchat tomu, co mu Élí říkal.

Přečtěte si společně: 1. Samuelova 3,1-10

Mládenec Samuel vykonával službu Hospodinovu pod dohledem Élího. V těch dnech bylo Hospodinovo slovo vzácné, prorocké vidění nebylo časté.
Jednoho dne ležel Élí na svém místě. Oči mu začaly pohasínat, takže neviděl.
Boží kahan ještě nezhasl a Samuel ležel v Hospodinově chrámě, kde byla Boží schrána.
Hospodin zavolal na Samuela. On odpověděl: „Tu jsem.“
Běžel k Élímu a řekl: „Tu jsem, volal jsi mě.“ On však řekl: „Nevolal jsem, lehni si zase.“ Šel si tedy lehnout.
Ale Hospodin zavolal Samuela znovu. Samuel vstal, šel k Élímu a řekl: „Tu jsem, volal jsi mě.“ On však řekl: „Nevolal jsem, můj synu, lehni si zase.“
Samuel ještě Hospodina neznal a Hospodinovo slovo mu ještě nebylo zjeveno.
A znovu, potřetí, zavolal Hospodin Samuela. On vstal, šel k Élímu a řekl: „Tu jsem, volal jsi mě.“ Tu Élí pochopil, že mládence volá Hospodin.
I řekl Élí Samuelovi: „Jdi si lehnout; jestliže tě zavolá, řekneš: Mluv, Hospodine, tvůj služebník slyší.“ Samuel si tedy šel lehnout na své místo.
A Hospodin přišel, stanul a zavolal jako předtím: „Samueli, Samueli!“ Samuel odpověděl: „Mluv, tvůj služebník slyší.“

Co se stalo potom...

Samuel neměl pro Élího dobré zprávy! Élí neučil své dva vlastní syny Božím cestám a měl proto být posledním soudce svého rodu. Samuel řekl Élímu všechno, co mu Bůh řekl a i dál zůstal Bohu věrný, i když vzkazy, které měl lidem předávat, nebyly vždy potěšující. Díky své věrnosti se Samuel stal pro Boha důležitým ve vedení Božího lidu.

Bůh věděl, že jeho lid bude brzy žádat silného vůdce, krále, protože chtěli být jako všichni jejich sousedé.

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 48.

Víš, že... ?

Samuel Toto chlapecké jméno znamená „jméno Boha“ nebo „jméno Boží“.

Šílo Když Izraelité obsadili zemi, kterou jim Bůh slíbil, přinesli s sebou i stan setkávání neboli svatostánek. Postavili ho na místě zvaném Šílo. Později stan nahradilo stálejší místo, kde Samuel žil a spal.

Soudci Samuel byl posledním soudcem neboli vůdcem Božího lidu. Do této doby se Izraelité lišili od ostatních národů, neboť neměli krále. Jejich králem byl Bůh – ale to se brzy mělo změnit.

 

Mluv s Bohem

Dobře si to promysli: chceš, aby si tě Bůh použil? Pokud chceš, použij Samuelovu modlitbu a řekni: „Tady jsem, Pane.“

Popřemýšlej

Tohle se stalo, když si spolu četli tento biblický příběh Simon a jeho tatínek Paul.

Simonovi je 6 a žije v Anglii.

Simon řekl: „Moje nejsložitější otázka je: ,Jak můžu slyšet Boha?'“

Paul odpověděl: „Možná jsi Ho už slyšel, ale někdy je těžké rozpoznat, že k tobě právě mluví Bůh – zrovna jako to nepoznal Samuel, když k němu Bůh promluvil. I když někdy můžeme Boha slyšet mluvit s námi přímo tak jako mluvil se Samuelem, mnohem častěji s námi mluví jinými způsoby. Někdy nám Bůh něco řekne prostřednictvím příběhu, který jsme četli z Bible. Jindy si Bůh použije ostatní lidi, aby nám něco řekl.

Ke mně osobně Bůh nejčastěji mluví slabým hláskem uvnitř. Když třeba přemýšlím o tom, že udělám něco, co je špatné, Bůh mi může dát znepokojivý pocit.

Všichni potřebujeme nacvičovat naslouchání Bohu a rozpoznávání, kdy k nám mluví.

Co na to říkáš?

Jaké jsou tvoje otázky či odpovědi? Poděl se o ně s dalšími účastníky Expedice!

Vyzkoušej si...

Jak mluví Bůh k lidem dnes? Najdi si velký list papíru a napiš na něj se svým biblickým průvodcem co nejvíc možností, na které si vzpomenete.

Tady jsou některé nápady, které můžete na svůj plakát napsat:

● prostřednictvím Bible

● prostřednictvím Ducha Svatého, který nám dává smysl pro to, co je správné a co špatné

● prostřednictvím našich přátel

● prostřednictvím těch, kdo nás vedou

● prostřednictvím vizí a snů

Vzpomeň si na to, kdy jsi věděli, že k tobě Bůh mluvil. Na plakátě si zakroužkuj, jakými způsoby to bylo. Popovídej si o tom se svým biblickým průvodcem.

Bůh mluví různými způsoby a někdy Ho neslyšíme jasně. Vždycky si můžeme zkontrolovat, co k tomu říká Bible, požádat Ducha Svatého, aby nás vedl, a poprosit další křesťany, aby nám pomohli slyšet Boha zřetelně. Důležité ale je být připravený naslouchat a poslechnout, kdykoliv k nám Bůh promluví.