Expedice 7 : Boží národ

35. Král David

Na úvod si přečtěte verš pod obrázkem.

Co podle tebe trvá nejkratší dobu?

Co si myslíš, že trvá věčně?

Jak dlouho si myslíš, že je „věčně“?
Král David
"Tvůj dům a tvé království budou před tebou trvat navěky, tvůj trůn bude navěky upevněn.“ 2. Samuelova 7,16

Co se stalo předtím...

Saulův příběh má smutný konec. Muž, který začínal jako prorok se odvrátil od živého Boha, a dokonce šel za čarodějnicí, aby mu řekla, co má dělat.

Bůh už k němu nemluvil. Saul zemřel ve velké bitvě a s ním i tři z jeho synů.

David se pak vypravil do různých částí země, aby tam byl uznán králem, a byl úspěšný.

David nechal přinést Schránu úmluvy, symbol Boží přítomnosti, do Jeruzaléma, kde chtěl pro živého Boha postavit chrám.

Přečtěte si společně: 2. Samuelova 7,1-13

Když král už sídlil ve svém domě a Hospodin mu dopřál klid ode všech jeho okolních nepřátel,
tu řekl král proroku Nátanovi: „Hleď, já sídlím v domě cedrovém, a Boží schrána sídlí pod stanovou houní.“
Nátan králi odvětil: „Jen udělej vše, co máš na srdci, neboť Hospodin je s tebou.“
Ale té noci se stalo slovo Hospodinovo k Nátanovi:
„Jdi a řekni mému služebníku Davidovi: Toto praví Hospodin: Ty mi chceš vybudovat dům, abych v něm sídlil?
Nesídlil jsem v domě od toho dne, kdy jsem syny Izraele vyvedl z Egypta, až do dne tohoto. Přecházel jsem se stanem a s příbytkem.
Ať jsem přecházel se všemi Izraelci kudykoli, zdalipak jsem kdy řekl některému z izraelských vůdců, jemuž jsem přikázal pást Izraele, svůj lid: ‚Proč mi nezbudujete cedrový dům?‘
Nyní tedy promluvíš takto k mému služebníku Davidovi: Toto praví Hospodin zástupů: Vzal jsem tě z pastvin od stáda, abys byl vévodou nad mým lidem, nad Izraelem.
Byl jsem s tebou, ať jsi šel kamkoli. Vyhladil jsem před tebou všechny tvé nepřátele. Tvé jméno jsem učinil tak veliké, jako je jméno velikánů na zemi.
I svému lidu, Izraeli, jsem připravil místo a zasadil jej; tam bude bydlet a už nikdy nebude znepokojován, už jej nebudou ponižovat bídáci jako dřív,
ode dne, kdy jsem správou svého izraelského lidu pověřil soudce. Tobě jsem dopřál klid ode všech tvých nepřátel. Hospodin ti oznamuje, že on vybuduje dům tobě.
Až se naplní tvé dny a ty ulehneš ke svým otcům, dám po tobě povstat tvému potomku, který vzejde z tvého lůna, a upevním jeho království.
Ten vybuduje dům pro mé jméno a já upevním jeho královský trůn navěky.

Co se stalo potom...

Pro Davida zřejmě nebylo snadné přijmout, že Bůh zamítl jeho stavební plány. Ale neprotestoval a místo toho Boha chválil pro jeho velikost. David byl šťastný, že mu Bůh slíbil, že mu pomůže být dobrým králem.

Po těchto událostech byl lid proti svým nepřátelům jednotným a David byl po mnoho let úspěšným králem.

David odvedl skvělou práci a byl důležitým izraelským králem. Když starozákonní proroci mluví o budoucím království a o Králi Spasiteli, Ježíšovi, slibují, že bude Davidovým potomkem.

Pátrej v Bibli

Hledej v Bibli odpovědi na otázky uvedené k tomuto příběhu v knize Expedice Bible na straně 48.

Víš, že... ?

Králem dvakrát Když Saul zemřel, byl David ustanoven králem části země, na místě zvaném Hebron v jižní části Judeje. Později ho požádal i zbytek země, aby byl i jejich králem.

Jeruzalém David udělal z Jeruzaléma hlavní město země. Zařídil, aby tam byla přenesena Schrána úmluvy a postavil si tam velký palác. Jeruzalém bývá někdy nazýván „městem Davidovým“.

Chrám David chtěl v Jeruzalémě postavit chrám, ve kterém by lid mohli uctívat Boha. Bůh mu to ale nedovolil. Řekl mu však, že ho postaví Davidův syn.

 

Mluv s Bohem

Popros Boha, aby ti pomohl nezapomínat na Něj a na to, co pro tebe dělá.

Popřemýšlej

Buďte první!

Tato část Expedice Bible je celá tvořena otázkami a odpověďmi: skutečnými otázkami skutečných dětí a skutečnými odpověďmi od skutečných dospělých, kteří jim pomáhají poznávat Boha a Bibli.

Přečtěte si společně daný oddíl z Bible. Jako dospělý možná uvidíte, že je zapotřebí uvedenou scénu podrobněji vylíčit, případně vysvětlit, co se událo v této části Bible. (Pokud si nejste jistí, podívejte se do kapitol „Úvod“ a „Přílohy“ k této expedici, kde najdete užitečné informace.)

Co je tou nejdůležitější otázkou, která dítěti vyvstane na mysli po přečtení tohoto příběhu? Co je mate či znepokojuje? Může to být něco, co se nám zdá nepravděpodobné nebo úplně nemožné; může to být něco, co mu nedává příliš smysl, nebo prostě nebude rozumět nekterým slovům. Děti mohou mít více než jen jednu otázku!

Jak biblický průvodce na tyto otázky odpoví? Poté, co na otázku dítěte odpovíte, zapište sem prosím vaši odpověď, aby vaše myšlenka posloužila i ostatním dětem a biblickým průvodcům. (Opět, pokud si nejste jistí, najdete pomoc online v oddílu „Jak funguje Expedice Bible“ a na stránce „Vysvětlivky“ k příslušné expedici.)

Sdílejte své otázky a odpovědi s ostatními, kdo se vydali na Expedici Bible. (nahrát odkaz)

Vyzkoušej si...

Bůh Davidovi požehnal (učinil ho šťastným), když mu řekl, že někdo z jeho rodu bude králem navždy. Všechno, co nám pomáhá Bohu více věřit, nás činí šťastnými. Proč to tak je? Je to proto, že největší požehnání nám přináší Bůh. Vzpomeneš si na nějakou situaci, kdy jsi byl Bohem „požehnaný“? Byl jsi šťastný?

Vyrob si „krabičku požehnání“. Najdi si malou krabičku a ozdob ji barevným papírem nebo nálepkami. Posbírej velké knoflíky, korálky, kuličky a podobné věci. Vzpomínej si na věci, za které chceš Bohu říct „děkuji“. Pokaždé, když si na něco vzpomeneš, dej jeden ze sesbíraných předmětů do krabičky a řekni, jak tě Bůh učinil šťastným („požehnal ti“)

Pokud si vzpomeneš na více věcí k poděkování, než kolik jsi našel drobných předmětů do krabičky, vysyp je z ní a začni je do ní dávat znovu!