Pro průvodce

Expedice 10 : Boží poslové

SOUVISLOSTI: Pět příběhů této expedice

Na této výpravě potkáme 5 z mnoha proroků, které Bůh pověřil, aby předali lidem jeho vzkaz. Chronologicky působili v rozpětí více než 300 let.

● Jonáš měl 770 let před Kristem předat vzkaz lidem v Ninive, které bylo hlavním městem Asýrie. Ta byla jednou ze zemí, kterou později Boží lid dobyl.

● Ostatní čtyři zde zmiňovaní proroci měli všichni vzkaz pro Boží lid v Izraelském království – ale v různých dobách (data jsou přibližná):

● Izajáš 740-770 př.Kr.

● Jeremjáš 627-580 př.Kr. (Jeremjáš žil v době dobití Jeruzaléma)

● Daniel 605-53é př.kr. Daniel byl jedním z lidí, kteří byli odvlečeni z Jeruzaléma do Babylónu. Pocházel z významné izraelské rodiny. On i přesto Boha dále uctíval a zůstal věrný tomu, o čem věděl, že je to pravdivé.

● Malachiáš 433 př.Kr. Malachiáš byl jedním z těch, kdo se vrátili z exilu do izraelské země.

Je několik možností jak můžete procházet tuto výpravu:

● Můžete si projít každý tento příběh v pořadí, v jakém je zde nahoře uvedený.

● Můžete příběhy procházet v pořadí, v které jsou představovány v této expedici (nezapomeňte ale, že Jonášův příběh se od ostatních liší, protože je jediným, jehož vzkaz není určený pro Izraelce). Toto je pořadí, ve kterém jsou tyto příběhy zaznamenány v Bibli.

● Možná pro vás bude jednodušší začít příběhem Daniela a Jonáše, protože ty jsou většinou dětem nejbližší.

● Můžete si část z Izajáše nechat až na konec, protože předjímá příchod Ježíše v expedici 11.

Ať si vyberete kteroukoliv z těchto cest, začněte tím, že se vrátíte k expedici 8, abyste si připomněli, jak Bůh dovolil, aby byl jeh lid poražen cizími národy, neboť se k Němu stále obraceli zády. Ale ani teď Bůh nedovolí, aby Izrael zanikl – všichni tito proroci mluví o naději, že Boží lid bude obnoven. Malachiáš pak předává vzkaz těm, kteří se vrátili z exilu do Izraele. On i Izajáš předjímají události v expedici 11, kdy Bůh v Ježíši sestoupil na zem, aby zachránil svůj lid.