Pro průvodce

Expedice 10 : Boží poslové

POHLED ZBLÍZKA: Otázky, které mohou vyvstat během této expedice

Mění Bůh svůj názor?

Dítě, které zná celý Jonášův příběh, se může divit, jak to, že Bůh posílá Jonáše do Ninive se vzkazem, že město bude zničeno – a pak od tohoto záměru ustoupí. To ostatně zmátlo i Jonáše, který si jednoznačně myslel, že Bůh měl město zničit jak slíbil. Možná si Jonáš vzpomněl na verše z knihy Numeri (4.knihy Mojžíšovy) 23:19: „Bůh není člověk, aby lhal, ani lidský syn, aby litoval. Zdali řekne, a neučiní, promluví, a nedodrží?“

Jonáš však nerozuměl Božímu srdci. Bůh vždycky odpovídá lidem, kteří upřímně litují toho, co udělali špatného. Když se tak děje, vždycky se rozhodne jim odpustit. Bůh nemění svůj názor. Ale lidé z Ninive změnili své názory – a Bůh na to odpověděl jediným způsobem, kterým jako Bůh lásky a spravedlnosti mohl.

S tím souvisí i otázky, které mohou vyvstat ohledně varování před nadcházejícím soudem na konci Malachiáše. Vidíme zde dvě strany Božího charakteru a lidé se sami rozhodují. Bůh jedná s láskou a soucitem vůči těm, kdo se rozhodnou pro Něj, ale nemůže zrušit soud pro ty, kteří Ho odmítnou.