Pro průvodce

Expedice 3 : Zlé se obrací v dobré

SOUVISLOSTI: Pět příběhů této expedice

V dalších kapitolách knihy Genesis se Josefovým příběhem dostává do popředí rodinný konflikt. Někdy si myslíváme, že rodinné krize či rozpad rodiny se týkají až naší generace. Ale tak tomu není, jak brzy zjistíme na příkladu Josefovy rozvětvené rodiny: intriky, podvody, nadržování někomu, hádky a rozpad vztahů - to jsou zkušenosti, které měli i Josefovi příbuzní (tato témata pravděpodobně též budou ve shodě se zkušenostmi dětí). Josefova rodina rozhodně nebyla dokonalá, ale Bůh, navzdory překážkám a problémům, pokračuje ve svém plánu a my vidíme, jak úžasně působí ve svém světě.

Klíčovým příběhem Expedice Bible je první z Josefových příběhů. Je to dlouhá historie s mnoha zvraty a o Bohu v ní téměř není zmínka – až na jejím konci. Až při pohledu zpět Josef vidí, jak Bůh působil v celém jeho životě a jak zařídil, aby byl ve správnou dobu na správném místě a zachránil celou svou rodinu. Během toho, co spolu budeme prožívat Josefova dobrodružství, si můžete všimnout několika nových témat:

Bůh pracuje, i když my to nevidíme. Josefovi bratři určitě neměli ani tušení, že si je Bůh použije. Josef musel být zmatený, co se to s ním děje; ale i při tom všem Bůh pokračoval ve svém plánu. Všimněte si důrazu na to, že Bůh byl s Josefem (Genesis 39,2.3.21.23).

Bůh pracuje, i když my tomu nerozumíme. Když byl Josef ve vězení, jistě se mohl cítit zmatený a sklíčený. Ale Bůh přesně věděl, co dělá. Myslel apoštol Pavel na Josefa, když psal epištolu Římanům 8,28?

Bůh využívá i činy hříšných lidí. Klíčem k této části je Genesis 45,5-8. Sobectví, žárlivost a slabost Josefových bratrů, sexuální touha a lež Putifarovy manželky i roztržitost faraonova číšníka měly své místo. Bůh nikdy nezpůsobí, aby lidé hřešili, ale když hřeší, použije i to jako součást svého plánu. Joyce Baldwin to vysvětluje takto: „... Josefův život ukazuje, jak Bůh může využít i lidskou umíněnost, napravit provinilce a současně zajistit jejich potřeby.“ (Joyce Baldwin , The Message of Genesis 12-50, Bible Speaks Today, IVP, 1986, s. 224)

Bůh očekává, že Mu Jeho lid bude důvěřovat a bude Ho následovat. I Jákob a Josef, stejně jako před nimi Abraham a Izák, měli své chyby. Ale i když procházeli těžkým obdobím, věřili Bohu a spoléhali na to, že splní to, co řekl. A nejen že Bohu věřili, ale také se naučili jednat v souladu s Božím charakterem (např. když Josef pozoruhodně odpustil svým bratrům). I od nás Bůh očekává tento druh víry a jednání.